Poland

Brexit utrudnia ekspansję polskich firm na Wyspach

Brexit, Polska

AdobeStock

Dziœ na brytyjskim rynku radzimy sobie doœæ dobrze. Niepokój budzi jednak niepewnoœæ co do przysz³ych podatków, ce³ i wymogów administracyjnych.

Wyjœcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla wielu firm prowadz¹cych jak¹kolwiek dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub wymianê handlow¹ z tym krajem oznacza koniecznoœæ dostosowania siê do nowych regulacji w dziedzinie podatków i ce³. Du¿e problemy wi¹¿¹ siê równie¿ z koniecznoœci¹ pokonania barier administracyjnych i logistycznych.

C³a i certyfikaty

Wielka Brytania jest jednym z kluczowych rynków pod wzglêdem sprzeda¿y opon i felg dla Oponeo.pl. Spó³ka stale œledzi status rozmów tego kraju z przedstawicielami UE, maj¹cych u³atwiæ wzajemne relacje. – W zwi¹zku z ostatnimi ustaleniami mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e na jakiœ czas sprzeda¿ siê pomniejszy. Wed³ug umowy UE–UK bêd¹ nas obowi¹zywaæ procedury celne, które wymagaj¹ pewnego przystosowania, nie tylko w zakresie wewnêtrznej dzia³alnoœci Oponeo.pl, ale te¿ po stronie np. firm przewozowych – mówi Monika Siarkowska, rzecznik prasowy spó³ki.

Niezale¿nie od tego firma zawczasu przygotowa³a siê na sytuacjê zwi¹zan¹ z brexitem, powiêkszaj¹c sieæ lokalnych partnerów i otwieraj¹c w³asny magazyn.

Aktywnym eksporterem na Wyspy jest Grupa Azoty. – W przypadku wolumenu sprzeda¿y nawozów utrzymujemy na rynku brytyjskim dobr¹ pozycjê. Pomimo pandemii elastyczne podejœcie pozwoli³o nam zwiêkszyæ wolumen sprzeda¿y w porównaniu z 2019 r. – informuje Monika Darnobyt, p.o. rzecznika prasowego Grupy Azoty. Dodaje, ¿e nowe warunki handlowe dotycz¹ wszystkich podmiotów eksportuj¹cych swoje produkty. Jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e nie s¹ znane jeszcze ostatecznie poziomy taryf celnych ani sposób podejœcia Brytyjczyków do importu nawozów spoza UE w perspektywie œrednio- czy d³ugoterminowej.

Chemiê budowlan¹ do Wielkiej Brytanii sprzedaje grupa Selena FM. – Konsekwencje brexitu to koniecznoœæ stosowania procedur sprzeda¿owych dla krajów spoza UE. Wi¹¿e siê to m.in. z pozyskaniem dodatkowych certyfikatów na niektóre produkty (do tej pory bazowaliœmy na certyfikatach obowi¹zuj¹cych w UE) – mówi Wojciech Mikoœ, dyrektor sprzeda¿y Seleny FM.

Globalny rynek

Eksport do Zjednoczonego Królestwa odgrywa istotn¹ rolê w dzia³alnoœci KGHM, który po trzech kwarta³ach 2020 r. zanotowa³ ze sprzeda¿y miedzi i srebra do tego kraju 1,55 mld z³ przychodów. Wy¿sze by³y one jedynie w Polsce, Niemczech i Chinach. „W zakresie sprzeda¿y g³ównych produktów spó³ka utrzymuje stabiln¹ pozycjê na rynku brytyjskim. Wielka Brytania jest elementem globalnego rynku obrotu metalami (siedzibê ma tam na przyk³ad gie³da metali LME), jednak kluczowym czynnikiem maj¹cym znaczenie dla sprzeda¿y jest popyt na poszczególne produkty w ró¿nych czêœciach œwiata" – przekonuje departament komunikacji KGHM.

Jak dodaje, brexit wymusi³ relokacjê instytucji finansowych z Wysp na kontynent i w wielu przypadkach stworzenie nowych podmiotów prawnych na terenie UE. Z tego powodu koncern musia³ te¿ zaktualizowaæ dane swoich partnerów i dokumentacjê niezbêdn¹ dla utrzymania wspó³pracy z instytucjami finansowymi. Jednoczeœnie zapewnia, ¿e prowadzi regularn¹ sprzeda¿ eksportow¹ i procedury zwi¹zane z wysy³kami do Wielkiej Brytanii nie ró¿ni¹ siê w zasadniczy sposób od transakcji, w których posiada ju¿ doœwiadczenie w innych krajach spoza UE.

Football news:

Ben Foster: Diego Costa is a dirty little rat. Growled, scratched, did not let me breathe. Suarez:
Rashford escaped with a ligament injury. He has a severe dislocation
Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it