Poland

Brexit i COVID mocno zaszkodziły brytyjskiemu eksportowi

Zjednoczone Królestwo zmniejszy³o udzia³ rynkowy w handlu z USA, Niemcami i Chinami w okresie pandemii z powodu globalnego chaosu w handlu, brexitu i kiepskiej produktywnoœci — wynika z nowego opracowania og³oszonego w Londynie.

Brytyjczycy wypadli szczególnie Ÿle z powodu d³ugoterminowego zastoju we wzroœcie produkcji. Inne kraje mia³y problemy z zak³óceniami z powodu koronawirusa, ale Wielka Brytania zmniejszy³a udzia³ na swych najwiêkszych rynkach eksportowych — pisze Reuter. „W najwa¿niejszych rynkach, w Niemczech, USA i Chinach, dosz³o do wiêkszego spadku, wolniejszego o¿ywienia i malej¹cej globalnej konkurencyjnoœci” — uznali autorzy raportu z Aston University i Oœrodka Badania Dobrobytu (CBP) grupy bankowej Lloyd's.

„Zmniejszenie brytyjskiego eksportu do USA by³o najwiêksze zarówno w ujêciu bezwzglêdnym, jak i wzglêdnym, a takie najd³u¿sze wœród g³ównych krajów europejskich (z wyj¹tkiem Francji)”. W latach 2017-19 Wielka Brytania zwiêkszy³a ³¹czny eksport do Niemiec o 8,5 proc., mniej od wzrostu eksportu osi¹gniêtego przez W³ochy (12 proc.), Holandiê (14), Hiszpaniê (20) i USA (24 proc.).

„To w pewnym stopniu tworzy obraz malej¹cego brytyjskiego eksportu do Niemiec po referendum o brexicie z 2016 r., co mo¿e wskazywaæ na pewne rozdzielenie siê gospodarek obu krajów” —stwierdzili w raporcie ekonomiœci Jun Du i Oleksandr Szepoty³o.

Opracowanie korzystaj¹ce z danych statystycznych ONZ o handlu wskazuje te¿ na zmniejszenie udzia³u rynkowego w Chinach. „Kombinacja COVIDu, brexitu i trwaj¹cych od dawna wyzwañ dotycz¹cych produktywnoœci postawi brytyjskie firmy w niekorzystnej sytuacji w mo¿liwej do przewidzenia przysz³oœci” — stwierdzono w raporcie.

Wzglêdnie niska wydajnoœæ produkcji na Wyspach zastanawia³a od dawna. Wyjaœniano to zjawisko ró¿nie: s³abymi umiejêtnoœciami zawodowymi zatrudnionych, ma³ymi nak³adami na prace badawcze, a tak¿e czynnikami wp³ywaj¹cymi na popyt, np. kryzysami finansowymi.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game