Poland

Brazylijczycy szczepią się u stóp Chrystusa Odkupiciela

W Brazylii rozpoczê³a siê akcja szczepieñ na koronawirusa. W³adze Rio de Janeiro uroczystoœæ rozpoczêcia szczepieñ zorganizowali u stóp s³ynnej statuy Chrystusa Odkupiciela.

Pierwszymi mieszkankami by³ej stolicy Brazylii, które jako pierwsze otrzyma³y zastrzyk, by³y 59-letnia pielêgniarka Dulcinea da Silva Lopes, pracownica jednego ze szpitali, oraz 80-letnia Teresinha da Conceiçao.

Na uroczystoœci rozpoczêcia szczepieñ obecni byli gubernator Rio Cláudio Castro, burmistrz Eduardo Paes i arcybiskup Rio Dom Orani Tempesta.

Stan Rio de Janeiro otrzyma na pocz¹tek 487 520 dawek z przeznaczeniem dla grup priorytetowych - pracowników s³u¿by zdrowia opiekuj¹cych siê pacjentami z COVID-19, seniorów przebywaj¹cych w domach opieki oraz rdzennych mieszkañców.

Samo miasto, którego ludnoœæ wraz z przedmieœciami liczy 12 milionów ludzi, pocz¹tkowo otrzyma 231 tysiêcy dawek, z czego w pierwszej transzy 110 tysiêcy.

W zwi¹zku z ograniczona liczbê dawek zdecydowano, ¿e jako piersi szczepionkê dostan¹ pracownicy s³u¿by zdrowia pierwszego kontaktu, których jest 102 tys., oraz ponad 8 tysiêcy osób powy¿ej 60 roku ¿ycia z domów opieki i przytu³ków. 

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona