Poland

Brazylijczycy już przywrócili B737 MAX-y do latania

Brazylijski regulator ruchu lotniczego ANAC wyda³ certyfikacjê dla naprawionego Boeinga 737 MAX. To druga agencja po amerykañskiej Federal Aviation Admnistration (FAA) zezwalaj¹ca na powrót tych maszyn do latania z pasa¿erami.

Boeingi 737 MAX zosta³y uziemione po dwóch katastrofach indonezyjskiego Lion Air 30 paŸdziernika 2018 roku i Ethiopian Airlines 10 marca 2019. Poniewa¿ powody obu katastrof, w których ³¹cznie zginê³o 346 osób, by³y takie same — zawini³ autopilot, który nie wspó³pracowa³ z pilotami na ca³ym œwiecie od 12 marca 2019 wszystkie MAX-y zosta³y uziemione. Boeing przez wiele tygodni przekonywa³, ¿e przyczyn¹ obu katastrof by³y b³êdy pilotów. Z wielkim niesmakiem przyjêto amerykañsk¹ liniê brony i obwinianie pilotów w Lion Air. Do obrony producenta w³¹czy³ siê nawet prezydent Donald Trump t³umacz¹c, ¿e do pilotowania tych maszyn potrzebne s¹ wyj¹tkowe zdolnoœci, których piloci obu linii nie posiadali. Ostatecznie jednak Boeing przyzna³ siê do winy i po 20 miesi¹cach uziemienia i wielu zmianach w oprogramowaniu i poza nim, maszyny zosta³y zaakceptowane, jako zdolne do lotów. W tym czasie maszyny wykona³y blisko pó³tora tysi¹ca lotów testowych trwaj¹cych ³¹cznie ponad 4,4 tys. godzin.

Czytaj tak¿e: Jest plan powrotu MAX-ów w Europie. To ju¿ ostatnia prosta

Brazylia jest pierwszym krajem, poza USA, który zaakceptowa³ zmiany w MAX-ach. B737 MAX znajduj¹ce siê we flocie linii GOL maj¹ zacz¹æ lataæ z pasa¿erami ju¿ w grudniu 2020. To nawet szybciej, ni¿ jest to w przypadku wiêkszoœci linii amerykañskich.

Znacznie ostro¿niejsza jest Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego, która w ostatnim tygodniu poinformowa³a, ¿e bêdzie na to gotowa dopiero w styczniu 2021. Przy tym EASA ustali³a, ¿e niezbêdne bêd¹ dodatkowe szkolenia pilotów, którzy musz¹ przygotowaæ siê do zmian, a same MAX-y maj¹ byæ traktowane jako maszyny nowe. Takich samych szkoleñ EASA domaga siê dla pilotów tych maszyn spoza naszego kontynentu, które bêd¹ przelatywa³y nad europejskim terytorium.

Z ponown¹ certyfikacj¹ nie spiesz¹ siê równie¿ Kanadyjczycy i Chiñczycy.

Football news:

Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup