Poland

Branże „starej gospodarki” odporne na koronawirusa

Wspólnie z analitykami przygl¹damy siê spó³kom, które, mimo i¿ dzia³aj¹ w tradycyjnych bran¿ach „starej gospodarki” , przechodz¹ przez kryzys such¹ stop¹.

Tradycyjne bran¿e nie maj¹ ³atwego ¿ycia w okresie gospodarczych zawirowañ wywo³anych przez Covid-19, mimo to czêœæ spó³ek wywodz¹cych siê z nich radzi sobie zaskakuj¹co dobrze.

Mimo niesprzyjaj¹cego otoczenia gospodarczego na warszawskim parkiecie poza bran¿¹ IT czy biznesami zwi¹zanymi z szeroko pojêt¹ ochron¹ zdrowia te¿ nie brakuje firm, które s¹ w stanie poprawiaæ przychody i zyski, nierzadko notuj¹c nawet wzrost rentownoœci.

Kryzys ich nie dotyczy

Kryzys doœæ ³agodnie obszed³ siê z bran¿¹ budowlan¹.

Kontrakty by³y realizowane bez wiêkszych zak³óceñ. Skorzystali na tym przede wszystkim najwiêksi gie³dowi przedstawiciele tej bran¿y z du¿ymi portfelami zleceñ.

– Wp³yw pandemii na bran¿ê budowlan¹ okaza³ siê minimalny, na co z³o¿y³o siê kilka czynników. Z jednej strony spó³ki budowlane nie narzeka³y na brak pracy, gdy¿ o ile nowe zlecenia mog³y zostaæ wstrzymane, o tyle kontynuowano realizacjê ju¿ posiadanych d³ugoterminowych kontraktów. Z drugiej strony korzysta³y na ni¿szych cenach materia³ów oraz ni¿szej presji na wynagrodzenia w zwi¹zku z niepewnoœci¹ o miejsca pracy. Bran¿y nie dotknê³y równie¿ rz¹dowe restrykcje, a ³añcuchy dostaw nie by³y w istotny sposób zak³ócone – wyjaœnia Adam Anio³, analityk BM BNP Paribas.

– Mimo i¿ wydaje siê, ¿e najwiêksza niepewnoœæ ju¿ minê³a, w obecnym otoczeniu nadal konserwatywnie preferujemy spó³ki z dobrze zdywersyfikowanym portfelem zleceñ (Budimex, Erbud, Unibep), które posiadaj¹ ekspozycjê nie tylko na kontrakty infrastrukturalne, w szczególnoœci gdzie inwestorem jest GDDKiA, ale równie¿ prowadz¹ prace bardziej specjalistyczne w segmencie przemys³owym czy in¿ynieryjnym – dodaje.

Du¿¹ odpornoœci¹ na kryzys wykazuje siê bran¿a dystrybutorów autoczêœci.

Uda³o im siê skutecznie zneutralizowaæ negatywny wp³yw pandemii na wyniki. Kluczem do ich poprawy okaza³o siê m.in. ciêcie kosztów i wydatków, co mocno pozytywnie wp³ynê³o na poprawê mar¿ i wyników Inter Carsu i Auto Partnera.

– Kolejny kwarta³ spó³ka notuje bardzo dobre wyniki. Wynika to z obni¿enia poziomu kosztów maj¹cych czêœciowo trwa³y efekt. Spó³ka zamrozi³a równie¿ realizacjê projektów. Wydaje mi siê, ¿e wyniki te pokazuj¹ potencja³ Inter Carsu – ocenia Sylwia Jaœkiewicz, analityk DM BOŒ. W jej ocenie solidny pod wzglêdem wyników III kwarta³ pokaza³, ¿e ca³y 2020 rok bêdzie udany.

– W naszych prognozach zak³adamy, ¿e tegoroczny zysk bêdzie wy¿szy od ubieg³orocznego i w³aœciwie po trzech kwarta³ach nasza prognoza jest zrealizowana w prawie 90 proc. – wskazuje.

Na GPW nie brakuje firm, które s¹ w stanie poprawiaæ przychody i zyski. Fot. Shutterstock

Na udany 2020 rok mo¿e te¿ liczyæ Auto Partner.

– Wstêpne wyniki za III kwarta³ 2020 roku sugeruj¹, ¿e spó³ka prawdopodobnie odnotuje w 2020 roku rekordowo wysoki zysk netto. Bêdzie to efektem odpornoœci na pandemiê rynku napraw samochodowych, kontroli nad kosztami operacyjnymi oraz wzrostu mar¿y brutto w bran¿y czêœci samochodowych – uwa¿a Tomasz Soko³owski, analityk BM Santandera.

Wp³yw pandemii i zwi¹zanych z ni¹ restrykcji w handlu omin¹³ sieci sklepów spo¿ywczych, czego przyk³adem jest Dino.

W³aœciciel sieci supermarketów nie mia³ wiêkszych problemów z kontynuacj¹ pozytywnego trendu w wynikach, co by³o efektem rozwoju organicznego i poprawy efektywnoœci. Co istotne, towarzyszy³a temu poprawa mar¿.

– Strategia Dino zak³ada stopniow¹ poprawê mar¿ operacyjnych w d³ugim terminie, g³ównie z uwagi na wzrost skali dzia³ania. Dziêki coraz wy¿szej sprzeda¿y spó³ka jest w stanie uzyskiwaæ od dostawców coraz lepsze warunki, co wp³ywa na mar¿ê brutto na sprzeda¿y. Ponadto wzrost obrotów pozytywnie przek³ada siê, poprzez efekt dŸwigni operacyjnej (koszty sta³e), na poprawê wskaŸnika kosztów SG&A (sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du) w relacji do przychodów. Zarz¹d optymalizuje wiêc oba wymienione parametry w celu uzyskania jak najlepszej mar¿y EBITDA oraz EBIT. W poprzednich kwarta³ach Dino wspierane by³o tak¿e przez rosn¹ce ceny ¿ywnoœci oraz uruchamianie nowych centrów logistycznych (optymalizacja kosztów) – wskazuje Micha³ Krajczewski, kierownik zespo³u doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas. Zwraca uwagê, ¿e pomimo pogorszenia siê koniunktury gospodarczej Dino, dzia³aj¹c w sektorze FMCG, jest mniej nara¿one na efekty spowolnienia gospodarczego.

Bior¹c pod uwagê tegoroczne wyniki powodów do narzekañ nie mo¿e mieæ Asbis, zajmuj¹cy siê dystrybucj¹ sprzêtu IT. Narastaj¹co w trakcie trzech kwarta³ów skonsolidowane przychody ze sprzeda¿y wynios³y ponad 1,5 mld USD w porównaniu z blisko 1,3 mld USD w analogicznym okresie ubieg³ego roku, co oznacza wzrost o niemal jedn¹ pi¹t¹. Widaæ pozytywne trendy w zakresie osi¹ganych mar¿. Zysk rós³ szybciej ni¿ przychody. W trakcie dziewiêciu tegorocznych miesiêcy podwoi³ siê i przekroczy³ 15 mln USD. Tegoroczne wyniki okaza³y siê na tyle dobre, ¿e spó³ka zdecydowa³a siê podnieœæ ca³oroczn¹ prognozê zysku netto.

Tradycyjne bran¿e nie maj¹ ³atwego ¿ycia w okresie gospodarczych zawirowañ wywo³anych przez Covid-19. Fot. Shutterstock

Przemys³owe pere³ki

Korzystne warunki do wzrostu mia³a bran¿a artyku³ów wykoñczenia i dekoracji wnêtrz.

Kluczem do osi¹gniêcia lepszych od oczekiwañ rezultatów by³ wzrost aktywnoœci konsumentów w zakresie remontów, co sprawi³o, ¿e popyt na produkty do wykañczania wnêtrz utrzymywa³ siê na wysokim poziomie. Znalaz³o to odbicie w poprawie wyników takich spó³ek, jak Œnie¿ka, Decora czy Ferro.

– Szturm na sklepy i markety budowlane, który obserwowaliœmy w maju i czerwcu, nie przyniós³ spadku popytu w kolejnych miesi¹cach tegorocznego sezonu. By³o wrêcz przeciwnie i dlatego jesteœmy bardzo zadowoleni równie¿ ze sprzeda¿y w III kwartale – podkreœla Piotr Mikrut, prezes Œnie¿ki.

Negatywnych skutków nie odczu³a w wynikach Grupa Kêty. Co wiêcej, kryzys przyczyni³ siê równie¿ do poprawy otoczenia rynkowego producenta aluminiowych komponentów.

– Przewag¹ spó³ki jest dywersyfikacja biznesowa. Segment opakowañ giêtkich jest niecykliczny i pandemia nie mia³a wp³ywu na jego funkcjonowanie od strony przychodowej. To w³aœnie on wraz z segmentem systemów aluminiowych w g³ównym stopniu przyczyniaj¹ siê do poprawy tegorocznych wyników.

Dodatkowo g³ównym kosztem tego segmentu jest polietylen oraz polipropylen, którego ceny s¹ mocno skorelowane z cenami ropy.

Tegoroczne za³amanie cen ropy przyczyni³o siê do znacznego spadku cen tych surowców, co tym samym pozwoli³o spó³ce zrealizowaæ zdecydowanie wy¿sze mar¿e ni¿ w latach ubieg³ych – wskazuje £ukasz Rudnik, analityk Trigon DM.

Kêty pozyska³y nowych klientów wyrobów wyciskanych, wykorzystuj¹c s³aboœæ konkurentów w zwi¹zku z ograniczeniami produkcyjno-logistycznymi.

Negatywnego wp³ywu pandemii pró¿no szukaæ w wynikach Newagu.

S³absze otoczenie gospodarcze nie wp³ywa na realizowane kontrakty. Spó³ka jest przede wszystkim beneficjentem tej czêœci bud¿etu unijnego, która przeznaczona jest na inwestycje w tabor kolejowy.

– Tegoroczne wyniki to pochodna kontraktów podpisanych nawet dwa lata temu, a obecny portfel zamówieñ przewiduje dostawy do 2022 roku. Tym samym spó³ka jest doœæ odporna na s³absze otoczenie gospodarcze. Jedynym negatywnym efektem, jaki widzimy i który mo¿e mieæ wp³yw na mar¿e, jest os³abienie z³otego w relacji do euro. Jak podaje spó³ka, ok. 30 proc. zakupów komponentów jest rozliczanych w tej walucie. Nie zmienia to faktu, ¿e wyniki w 2020 r. prawdopodobnie wyka¿¹ wysok¹ dynamikê wzrostu rok do roku ze wzglêdu na rekordowy backlog – uwa¿a Micha³ Pilch, analityk Erste Securities.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league