Poland

Branża MICE: W reżimie sanitarnym targi i konferencje są bezpieczne

Ju¿ w po³owie zesz³ego roku wypracowaliœmy procedury sanitarne, dziêki którym targi, konferencje i inne wydarzenia mo¿na organizowaæ w sposób bezpieczny – pisz¹ do Andrzeja Guta-Mostowego przedstawiciele bran¿y MICE i domagaj¹ siê jej odmro¿enia.

W obliczu braku informacji o dalszym znoszeniu restrykcji dla bran¿y spotkañ i powi¹zanych z ni¹ sektorów hotelarskiego i gastronomicznego, a tak¿e braku jakiegokolwiek harmonogramu planowanych odmro¿eñ Warszawska Organizacja Turystyczna wspólnie z Rad¹ Przemys³u Spotkañ i Wydarzeñ, Ogólnopolsk¹ Federacj¹ Przedsiêbiorców, Krajow¹ Izb¹ Targow¹, Ptak Warsaw Expo i Expo XXI Warszawa wystosowa³y pismo do odpowiedzialnego za turystykê sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzeja Guta-Mostowego z apelem o pilne, warunkowe zniesienie lockdownu dla bran¿y MICE – czytamy w komunikacie WOT.

WOT zapowiada równie¿, ¿e bêdzie stara³a siê o spotkanie online z Gutem-Mostowym w tej sprawie.

Poni¿ej pe³na treœæ apelu.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen