Poland

Branża chce pomóc przy ustawie o REIT-ach

materia³y prasowe

Stowarzyszenie REIT Polska i PINK chc¹ edukowaæ decydentów, by powsta³y d³ugo oczekiwane przepisy.

Stowarzyszenie REIT Polska i Polska Izba Nieruchomoœci Komercyjnych bêd¹ wspó³pracowaæ, by doprowadziæ do przyjêcia przez decydentów oczekiwanych przez bran¿ê przepisów o REIT–ach. O tym, ¿e w resorcie rozwoju bez rozg³osu wznowiono prace nad projektem ustawy o firmach inwestowania w najem nieruchomoœci (FINN) pisaliœmy przed miesi¹cem.

Partnerzy maj¹ podj¹æ dzia³ania edukuj¹ce przedstawicieli organów administracji publicznej oraz innych interesariuszy i mówiæ o korzyœciach p³yn¹cych z wprowadzenia ustawy. Deklaruj¹ wsparcie merytoryczne procesu legislacyjnego.

– Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie rozpoczn¹ siê konsultacje œrodowiskowe i oczywiœcie chcemy wzi¹æ w nich udzia³ – mówi Ma³gorzata Kosiñska, prezes REIT Polska. – Wprowadzenie funduszy FINN mo¿e przyczyniæ siê do istotnego zwiêkszenia udzia³u kapita³u polskiego w rynku nieruchomoœci. Taki rodzaj zagospodarowania oszczêdnoœci osób fizycznych s³u¿y zrównowa¿onemu rozwojowi gospodarczemu kraju, buduje akcjonariat obywatelski, uzupe³nia lub wspiera podstawowy system emerytalny, a tak¿e – zwiêkszaj¹c udzia³ inwestycji finansowanych oszczêdnoœciami, zapewnia zdrowy wzrost gospodarki, mierzony wskaŸnikiem PKB. REIT–y s¹ zwykle publiczne, notowanie na gie³dzie zapewnia restrykcyjn¹ kontrolê w³aœciwej instytucji rz¹dowej oraz p³ynnoœæ inwestycji, co jest niezwykle istotne dla inwestorów indywidualnych i ochrony ich interesów – dodaje.

– Wed³ug ró¿nych szacunków w ci¹gu ostatnich 22 lat w nieruchomoœci komercyjne w Polsce zainwestowano oko³o 64 mld euro. Niestety, udzia³ rodzimego kapita³u by³ w tym mniejszy ni¿ 5 proc. Polscy inwestorzy, zarówno indywidualni jak i instytucjonalni, mieli dot¹d bardzo ograniczone mo¿liwoœci inwestowania i realizowania zysków. Dziœ mo¿emy inwestowaæ w technologiê, energetykê, przemys³, handel, zarówno poprzez gie³dê, obligacje korporacyjne czy fundusze o ró¿nych strategiach. Nieruchomoœci nie s¹ jednak dostêpne dla Polaków i do koñca nie wiadomo dlaczego – mówi Agnieszka Jachowicz, cz³onek zarz¹du PINK.

REIT-y to spó³ki, które inwestuj¹ w nieruchomoœci przynosz¹ce dochód z najmu, a ten jest wyp³acany akcjonariuszom w formie dywidendy. Status REIT-u oznacza opodatkowanie pieniêdzy tylko raz (zwolnienie z CIT-u lub podatku od dywidendy). Pomys³ utworzenia polskich REIT-ów pojawi³ siê w 2016 r. Pierwotnie mia³y one lokowaæ – jak to jest przyjête na œwiecie – w nieruchomoœci komercyjne, ale po krytycznej opinii NBP postanowiono, ¿e FINN-y inwestowaæ bêd¹ mog³y tylko w mieszkania. Pilotowany przez resort finansów projekt nie wyszed³ jednak z Sejmu poprzedniej kadencji (jesieñ 2018 r.). Miesi¹c temu napisaliœmy, ¿e w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zosta³ opracowany wstêpny projekt ustawy, prace legislacyjne ruszy³y w II po³owie 2020 r., a we wrzeœniu projekt zosta³ przekazany do wstêpnych konsultacji do instytucji, których dzia³alnoœæ dotyczy rynków finansowego i kapita³owego, m.in. resortu finansów, KNF i NBP. Zg³oszono uwagi, trwaj¹ teraz dodatkowe analizy i uzgodnienia.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level