Poland

Brak tlenu zakończy życie na Ziemi za miliard lat?

Za miliard lat w atmosferze Ziemi bêdzie zbyt ma³o tlenu, by na naszej planecie mog³y istnieæ z³o¿one formy ¿ycia oddychaj¹ce tlenem - czytamy na ³amach "New Scientist".

- Spadek iloœci tlenu bêdzie, bardzo, bardzo ekstremalny - mówimy o sytuacji, w których tlenu jest miliony razy mniej ni¿ dziœ - podkreœli³ Reinhard.

Jednoczeœnie w atmosferze ma zwiêkszyæ siê iloœæ metanu do poziomu 10 tysiêcy razy wiêkszego ni¿ obecnie.

Spadek iloœci tlenu w atmosferze ma przebiegaæ szybko - wed³ug wyliczeñ uczonych zajmie ok. 10 tysiêcy lat.

- Biosfera nie bêdzie stanie przystosowaæ siê do tak dramatycznej zmiany klimatycznej - mówi Ozaki.

Po tych zmianach jedynym ¿yciem na Ziemi mog¹ pozostaæ mikroby - organizmy beztlenowe i prymitywne bakterie.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun