Poland

Brak dochodów z biznesu nie wydłuży okresu ulgi w ZUS

Adobe Stock

Sk³adki z dzia³alnoœci mo¿na op³acaæ na preferencyjnych zasadach tylko w ci¹gu 24 miesiêcy od rozpoczêcia jej wykonywania. Nie ma znaczenia, czy przez ten czas przedsiêbiorca osi¹ga³ przychody z biznesu.

- Prowadzê us³ugi przewozowe. ZUS decyzj¹ z 18 lutego ustali³ mi wy¿sz¹ podstawê wymiaru sk³adek m.in. za listopad 2020 r. Niedawno z³o¿y³em w ZUS wniosek o wyd³u¿enie mo¿liwoœci op³acania preferencyjnych sk³adek o trzy miesi¹ce, poniewa¿ w ci¹gu 24 miesiêcy od rozpoczêcia dzia³alnoœci przez trzy miesi¹ce w 2019 r. nie mia³em uprawnieñ do kierowania pojazdami i nie osi¹ga³em dochodów z dzia³alnoœci. ZUS uzna³ jednak, ¿e okres preferencyjny przys³ugiwa³ mi tylko do koñca paŸdziernika 2020 r. Czy tak faktycznie jest? – pyta czytelnik.

Tak.

Stanowisko ZUS jest uzasadnione. Preferencyjny okres 24 miesiêcy od rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej nie podlega wyd³u¿eniu np. o okres, gdy przedsiêbiorca nie osi¹ga³ przychodów z dzia³alnoœci.

Czytaj tak¿e:

Ma³y ZUS plus: mikroprzedsiêbiorcy mog¹ zg³osiæ siê na nowo po ulgowe sk³adki

Ogólne zasady

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³eczny...

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals