Poland

Brak chipów. Producenci wracają do starych maszyn

materia³y prasowe

Powszechny na œwiecie brak kostek pó³przewodników, czipów, sk³oni³ wielu producentów do przeprosin z dawnymi maszynami produkuj¹cymi pierwsze kostki. Popyt na te maszyny jest tak du¿y, ¿e coraz trudniej je znaleŸæ

Firma Polar Semiconductor produkuje chipy pó³przewodnikowe dla firm samochodowych, zamówieñ ma wiêcej ni¿ mo¿liwoœci realizacyjnych. A produkcjê trudno jej zwiêkszyæ, bo na œwiecie brakuje sprzêtu produkuj¹cego pierwsze kostki. Takie firmy jak Polar u¿ywaj¹ maszyn do produkcji czipów na waflach krzemowych o œrednicy 200 mm, uwa¿anych 20 lat temu za najnowsze osi¹gniêcie techniki. Teraz powstaj¹ na znacznie wiêkszych waflach, ale nadal istnieje popyt na te bardziej zwyk³e starsze kostki.

Do nag³ego wzrostu popytu przyczyni³a siê pandemia z towarzysz¹cymi ograniczeniami, boom na sprzêt komputerowy do pracy w domu i niespodziewany wzrost sprzeda¿y samochodów. Czipy maj¹ w nich zastosowanie w systemach informacyjno-rozrywkowych, tak¿e przy kontroli pracy silnika czy uk³adu hamulcowego. Musz¹ byæ sprawdzonej technologii, niezawodne i o d³ugim okresie u¿ywania.

Surya Iyer, wiceprezydent Polara ds. operacyjnych i jakoœci t³umaczy, ¿e znalezienie maszyn do produkcji tych starszych elementów mo¿e zabraæ 6-9 miesiêcy. — Nie ma sposobu zwiêkszenia wydajnoœci poza dotychczasowy limit. Na realny wzrost trzeba by co najmniej 12 miesiêcy — powiedzia³ Reuterowi.

Firmy zajmuj¹ce siê handlem starszymi maszynami do produkcji twierdz¹, ¿e nie mog¹ ich znaleŸæ, niektóre przeœladuj¹ fabryki w Stanach Japonii i w Europie, czekaj¹ na ich zamkniêcie i licz¹, ¿e przejm¹ wyposa¿enie. — Popyt na u¿ywane maszyny jest ogromny, a my nie mamy ich doœæ na zaspokojenie go — przyzna³ Bruce Kim, prezes koreañskiej SurplusGl OBAL, jednego z najwiêkszych handlarzy u¿ywanymi maszynami do produkcji czipów. Powiedzia³, ¿e ceny skoczy³y o 20 proc. w ci¹gu 6 miesiêcy, a liczba maszyn na 200-milimetrowe wafle zmala³a do tysi¹ca z 7-8 tys. 10 lat temu.

Firma Rite Track z Ohio kupuje w normalnych czasach stary sprzêt, unowoczeœnia go i odsprzedaje fabrykom czipów. Prezes Tim Hayden powiedzia³ jednak, ¿e ostatni ich brak zmusi³ firmê do wysy³ania techników do przeróbek tych maszyn zainstalowanych ju¿ w fabrykach, by zwiêkszyæ produkcjê. To wymaga od nich dodatkowego czasu. — Nie mo¿na tak po prostu pójœæ na rynek i kupiæ u¿ywanej maszyny 200-milimetrowej. Po prostu ich nie ma, wiêc ludzie wpadaj¹ na ró¿ne pomys³y — powiedzia³.

Popyt na stare maszyny jest tak du¿y, ¿e chêtni na nie szukaj¹ ich w ka¿dym zak³adzie. Spin Memory z Freemont (Kalif.) produkuje nowy rodzaj kostki pamiêci i utrzymuje ma³¹ pilota¿ow¹ liniê produkcyjn¹ g³ównie próbek dla potencjalnych klientów — powiedzia³ prezes Tom Sparkman. Mimo ¿e jego firma u¿ywa narzêdzi 20-letniej technologii, prezes dostaje niemal codziennie oferty odkupienia ich.

Producenci takich maszyn, Applied Materials i Lam Research odnawiaj¹ albo odtwarzaj¹ swe najwiêksze przeboje rynkowe z lat 90 i wczeœniejsze. — To prawdziwa eksplozja — uwa¿a Mike Rosa, szef ds. strategii i technicznego marketingu w najwiêkszym na œwiecie sprzedawcy sprzêtu do produkcji czipów. David Haynes, dyrektor w Lam Research mówi, ¿e popyt na maszyny 200 mm pochodzi³ kiedyœ g³ównie z Chin, które tworzy³y w³asny przemys³, teraz klienci z ca³ego œwiata chc¹ kupiæ albo unowoczeœniæ stare maszyny.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)