Poland

Bot w białym kołnierzyku

Adobe Stock

Nie ma tygodnia bez informacji o kolejnych zwolnieniach grupowych. Poczta Polska zredukuje zatrudnienie o 2 tys. osób, Pekao – o ponad 1,1 tys., LOT – o blisko 300, a do 2023 r. polski oddzia³ BNP Paribas pozbêdzie siê 800 pracowników.

W takich firmach, jak Gatta, Totolotek, Carlson Wagonlit Travel, pracê w ostatnich dniach straci³o lub wkrótce straci ³¹cznie ponad 600 osób. Lawina ruszy³a i wbrew pozorom to nie efekt kryzysu wywo³anego pandemi¹, a mo¿e raczej nie wy³¹cznie. Epidemia koronawirusa znacz¹co przyspieszy³a bowiem procesy, które i tak – w perspektywie dwóch, piêciu, a mo¿e dziesiêciu lat – musia³yby zajœæ. Mowa o automatyzacji. Atak Covid-19 wymusi³ i zdynamizowa³ cyfrow¹ ewolucjê firm.

Roboty i sztuczna inteligencja (AI) to sposób na poprawê efektywnoœci – analitycy McKinseya oceniaj¹, ¿e tylko rozwi¹zania oparte na AI mog¹ siê przyczyniæ do wytworzenia globalnej wartoœci w kilkunastu sektorach gospodarki, takich jak handel detaliczny, transport

i logistyka czy bankowoœæ, wynosz¹cej nawet ponad 5 bln dol. rocznie. Nic dziwnego wiêc, ¿e takie zaawansowane technologie coraz wyraŸniej wdzieraj¹ siê w kolejne aspekty naszego ¿ycia. Dla wielu dzisiejszych pracowników w takim œwiecie jest coraz mniej miejsca.

Szacunki PwC wskazuj¹, i¿ w po³owie przysz³ej dekady automatyzacja stanowiæ bêdzie zagro¿enie dla 30 proc. miejsc pracy. I nie dotyczy to wy³¹cznie pracowników hal monta¿owych, wykonuj¹cych powtarzalne czynnoœci. Roboty od dawna zastêpuj¹ tzw. niebieskie ko³nierzyki i przejmuj¹ coraz bardziej skomplikowane zadania manualne. Teraz rewolucja wdziera siê za biurka. Na jej celowniku znalaz³y siê osoby zajmuj¹ce siê wprowadzaniem danych, ksiêgowi, audytorzy czy urzêdnicy administracyjni.

Sztuczna inteligencja roœnie w banku i z powodzeniem zast¹pi specjalistów od ryzyka kredytowego, w firmie ubezpieczeniowej rzeczoznawcê wyceniaj¹cego szkodê, a chatboty konsultantów telefonicznych. Bia³e ko³nierzyki maj¹ powody do obaw. Ale jest i promyk nadziei. Wraz z automatyzacj¹ na œwiecie ma siê pojawiæ w ci¹gu piêciu lat a¿ 97 mln wakatów. To jednak praca dla tych, którzy bêd¹ potrafili wspó³pracowaæ z robotami i algorytmami: analityków big data, specjalistów marketingu cyfrowego, trenerów czy mened¿erów wirtualnej rzeczywistoœci.

Football news:

Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling