Poland

Bosak: Rząd stworzył mechanizm zastraszania przedsiębiorców

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Widaæ, ¿e ci którzy zdecydowali siê na niepos³uszeñstwo obywatelskie to nie jest wielka grupa. Jednak ten mechanizm zastraszania stworzony przez rz¹d dzia³a - uwa¿a pose³ Konfederacji Krzysztof Bosak.

Restauracje, puby, kawiarnie, stoki narciarskie, hotele i pensjonaty z ca³ej Polski w³¹czy³y siê w akcjê protestu przedsiêbiorców z bran¿y turystycznej i gastronomicznej, którzy pod wspólnym has³em #otwieraMy zaczêli po feriach uruchamiaæ swoje biznesy.

Oficjalnie akcja wystartowa³a w poniedzia³ek 18 stycznia, ale czêœæ obiektów ruszy³a jeszcze w weekend, gdy mog³y liczyæ na wiêkszy nap³yw goœci.

Przedsiêbiorcy, którzy otwieraj¹ swoje sklepy, restauracje, czy hotele wbrew ograniczeniom na³o¿onym przez rz¹d, mog¹ zostaæ pozbawieni pomocy finansowej. W praktyce nie dosz³o jeszcze do takiego przypadku, Rzecznik Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorców oczekuje objaœnieñ do nowych regulacji wprowadzonych do przepisów antykryzysowych. Wniosek trafi³ do wicepremiera Jaros³awa Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii.

- Widaæ, ¿e ci którzy zdecydowali siê na niepos³uszeñstwo obywatelskiej to nie jest wielka grupa. Jednak ten mechanizm zastraszania stworzony przez rz¹d dzia³a. Nie dziwi mnie to - skomentowa³ decyzje przedsiêbiorców Krzysztof Bosak, pose³ Konfederacji.

Je¿eli ktoœ jest na granicy bankructwa i mo¿e mu groziæ koniecznoœæ zwrotu pomocy, a do tego kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych kary to naprawdê trzeba mieæ spor¹ poduszkê finansow¹ ¿eby decydowaæ siê na jakieœ odwa¿ne dzia³ania (…) Szkoda z zamkniêcia niektórych bran¿ jest zdecydowanie wiêksza ni¿ po¿ytek - mówi³ pose³ w rozmowie z Radiem Plus.

Bosak pytany by³ równie¿ o brak publikacji orzeczenia TK w sprawie aborcji. - To dwulicowoœæ PIS i brak przywi¹zania do konserwatywnych idea³ów. Potwierdza to te¿ krytykê czêœci opozycji, z któr¹ nie sympatyzujê, ¿e jest to polityczna instrumentalizacja instytucji pañstwowych, ca³ego systemu prawnego, coœ co nazywa siê brakiem praworz¹dnoœci - skomentowa³.

Zgodnie z prawem wyrok TK powinien byæ opublikowany natychmiast, premier ³amie prawo. £amie je na korzyœæ lewicy, na niekorzyœæ œrodowisk konserwatywnych - doda³.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7