Poland

Bosak o epidemii: Bardziej już się boję szkód gospodarczych

pose³ Konfederacji Krzysztof Bosak

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Podstawowym prawem obywatelskim jest tak¿e prawo do uczciwej pracy i kiedy rz¹d wszystkim tym, którzy nie mog¹ wykonywaæ swojej pracy nie zaproponowa³ rekompensaty albo zasi³ku, to jest moim zdaniem rzecz¹ niegodziw¹ zabraniaæ ludziom zarabiaæ na swoje ¿ycie - powiedzia³ pose³ Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosz¹c siê w Polsat News do wprowadzanych przez w³adze restrykcji zwi¹zanych z koronawirusem.

W œrodê minister zdrowia Adam Niedzielski og³osi³, ¿e ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadzone w zwi¹zku z koronawirusem SARS-CoV-2, zostan¹ przed³u¿one o kolejne dwa tygodnie. W województwie warmiñsko-mazurskim restrykcje maj¹ zostaæ zaostrzone. W ca³ym kraju do zas³aniania ust i nosa nie bêdzie mo¿na wykorzystywaæ przy³bic, kominów czy chust, lecz jedynie maseczek.

Czytaj tak¿e:
Horban: Nie ma sensu z siekier¹ biegaæ na jednego biednego wirusa

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, zmienianie obostrzeñ odbywa siê w Polsce w du¿ej mierze losowo i ma charakter nieprzewidywalny i pozornie racjonalny.

Pytany w Polsat News, czy nie przemawiaj¹ do niego codzienne dane dotycz¹ce liczby zaka¿eñ, zgonów, respiratorów i ³ó¿ek szpitalnych oraz o to, czy siê nie boi, pose³ Konfederacji odpar³: - Trochê siê bojê, natomiast jest to ju¿ zupe³nie inna skala strachu ni¿ np. na wiosnê poprzedniego roku, kiedy naprawdê nie wiedzieliœmy, co to jest, jaka bêdzie œmiertelnoœæ, jaka bêdzie skala szkód spo³ecznych.

- W tej chwili wydaje mi siê, ¿e bardziej ju¿ siê bojê szkód gospodarczych, bardziej jest mi ¿al setek tysiêcy ludzi zwi¹zanych zawodowo z zamkniêtymi bran¿ami - doda³.

- Natomiast jeœli chodzi o aspekty zdrowotne wydaje mi siê, ¿e ju¿ sami lekarze zaczêli podchodziæ do tego w sposób bardzo stonowany. Wielu lekarzy nawo³uje, ¿eby ochrona zdrowia powróci³a do normalnego funkcjonowania, bo w tym, ¿e ochrona zdrowia ci¹gle funkcjonuje w warunkach stanu wyj¹tkowego widz¹ wiêksz¹ szkodê zdrowotn¹ dla spo³eczeñstwa ni¿ w tych ewentualnych nadliczbowych zara¿eniach - mówi³ Krzysztof Bosak.

Czytaj tak¿e:
Niedzielski: Mamy 12 142 nowe przypadki koronawirusa

By³y kandydat Konfederacji na prezydenta oceni³, ¿e system ochrony zdrowia w Polsce by³ "pod œcian¹" tak¿e przed epidemi¹. W tym kontekœcie wymieni³ niewystarczaj¹c¹ liczbê pielêgniarek i lekarzy-specjalistów. Zdaniem Bosaka, epidemia jedynie ujawni³a te elementy zapaœci systemu ochrony zdrowia, o których "po prostu nie dyskutowaliœmy w mediach".

- Je¿eli chodzi o dzia³anie gospodarki, zdecydowanie zgadzam siê, ¿e jak najszybciej trzeba pozwoliæ ludziom wróciæ do pracy, ale zwracam uwagê - nikogo nie wystawiaæ na sytuacjê ryzykown¹. Ka¿dy kto chce pozostaæ w domu, izolowaæ siê, ma do tego pe³ne prawo - przekonywa³ polityk.

- Natomiast moim zdaniem podstawowym prawem obywatelskim jest tak¿e prawo do uczciwej pracy i kiedy rz¹d wszystkim tym, którzy nie mog¹ wykonywaæ swojej pracy nie zaproponowa³ rekompensaty albo jakiegoœ zasi³ku, to jest moim zdaniem rzecz¹ niegodziw¹ zabraniaæ ludziom zarabiaæ na swoje ¿ycie - zaznaczy³.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section