Poland

Bosak: Między Polską a Brukselą cały czas będzie iskrzyło

Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE w Luksemburgu uzna³ we wtorek, ¿e "kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa, które doprowadzi³y do zniesienia skutecznej kontroli s¹dowej rozstrzygniêæ Rady przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powo³anie kandydatów do pe³nienia urzêdu sêdziego S¹du Najwy¿szego, mog¹ naruszaæ prawo Unii Europejskiej".

Premier Mateusz Morawiecki skierowa³ do Trybuna³u Konstytucyjnego wniosek ws. ustosunkowania siê do wyroku.

- Prawo krajowe jest wa¿niejsze, unijne przepisy mog¹ pe³niæ dla nas wy³¹cznie rolê pomocnicz¹, jeœli chodzi o organizacjê naszych stosunków miêdzynarodowych czy relacji gospodarczych. Polskie sprawy za³atwiamy tu, miêdzy sob¹ - skomentowa³ w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Bosak z Konfederacji.

W jego ocenie osoby, które stawiaj¹ prawo unijne przed prawem polskim, "wykraczaj¹ poza definicjê polskiego patrioty". - Polskie sprawy za³atwiamy tu, miêdzy sob¹. Tak to widzi polski patriota - skomentowa³.

Do konstytucji mo¿na mieæ zastrze¿enia, w niektórych punktach nadaje siê do poprawy. To jednak ustawa zasadnicza, na której oparty jest porz¹dek ustrojowy w naszym pañstwie. Sens jej posiadania polega na tym, ¿e jest g³ównym aktem prawnym - doda³.

W ocenie Bosaka "dysproporcja celów politycznych i œwiadomoœci ideologicznej miêdzy Polsk¹ a brukselsk¹ Uni¹ Europejsk¹ jest tak du¿a, ¿e moim zdaniem ca³y czas bêdzie iskrzy³o".

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well