Poland

Bosak: Lockdown? Teatr, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność

Koronawirus SARS-CoV-2

Krzysztof Bosak

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Krzysztof Bosak odniós³ siê na antenie Radia Plus do obostrzeñ wprowadzanych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa. - Ca³e te lockdowny to teatr przed spo³eczeñstwem, ¿eby zdj¹æ z siebie odpowiedzialnoœæ - oceni³.

Krzysztof Bosak skomentowa³ w Radiu Plus dzia³ania rz¹du, które maj¹ na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania siê koronawirusa. Jak oceni³ polityk Konfederacji, pañstwo nie jest wystarczaj¹co przygotowane. - Czas kiedy powinniœmy siê przygotowywaæ zosta³ stracony na próbê organizacji korespondencyjnych wyborów, które siê nie odby³y. Rz¹d siê zajmowa³ sam sob¹ i rekonstruowaniem siebie, wewnêtrznym uk³adaniem stanowisk w koalicji. Ochrona zdrowia, lekarze i ca³y system ratownictwa medycznego ugina siê pod ciê¿arem zachorowañ, wezwañ i próœb o pomoc, a z drugiej pod ciê¿arem przeorganizowania systemu ochrony zdrowia - powiedzia³. - Trudno byæ zaskoczonym je¿eli ministerstwo i rz¹d przez lata nie zorganizowa³o ¿adnej wyraŸnej reformy, rz¹d PiS-u by³ raczej bierny, trudno siê wiêc spodziewaæ, ¿e nagle przez kilka miesiêcy wszystko przeorganizuj¹ - doda³.

Zdaniem Boska sytuacja pacjentów w Polsce jest coraz trudniejsza. - Przyszed³ ten moment kiedy pogoda, choroba i spo³eczeñstwo mówi¹ sprawdzam. Z nagrañ, które wyciekaj¹ do mediów wynika, ¿e pacjenci staj¹ siê przedmiotem ping-ponga - stwierdzi³. - Szpitale nie chc¹ ich przyj¹æ, ³ó¿ka s¹ pozajmowane, ratownicy nie wiedz¹ jak siê w tej sytuacji zachowaæ - oceni³.

Jak podkreœli³ polityk, „ca³e te lockdowny to teatr przed spo³eczeñstwem ¿eby zdj¹æ z siebie odpowiedzialnoœæ”. - Politycy nie maj¹ odwagi powiedzieæ spo³eczeñstwu, ¿e nie maj¹ narzêdzi do tego ¿eby zapobiec wirusowi. Metoda promowana przez rz¹d, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka s¹ w stanie byæ mo¿e o 1,2, czy trzy procent to spowolniæ, a wirus i tak siê rozchodzi - powiedzia³ Krzysztof Bosak. 

Football news:

Premier League clubs will no longer be able to sign players under 18 due to Brexit
Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully