Poland

Bosak: Dyskutujemy o szczepieniach jakby ktoś rakietę wysyłał

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Powinniœmy przestaæ bez przerwy dyskutowaæ o szczepieniach przeciw Covid-19 - powiedzia³ Krzysztof Bosak z Konfederacji. - Czas antenowy, który poœwiêcacie na ten program, jest absolutnie niewspó³mierny do problemu. To propaganda, któr¹ nale¿y codziennie odrzucaæ - mówi³ pose³ w programie „T³it” Wirtualnej Polski.

Bosak stwierdzi³, ¿e jego ugrupowanie jest przeciwne przymusowym szczepieniom, a „w szczególnoœci przeciw Covid-19”. Konfederacja nie chce te¿ „jakichkolwiek rz¹dowych restrykcji, które mia³yby przymusiæ do tego spo³eczeñstwo”. - Jeœli ktoœ chce spróbowaæ w ten sposób chroniæ swoje zdrowie, ma zaufanie do lekarzy, którzy to polecaj¹, to oczywiœcie droga wolna - doda³.

- Powinniœmy przestaæ bez przerwy o tym dyskutowaæ - apelowa³ Bosak. - Czas antenowy, który poœwiêcacie na ten program, jest absolutnie niewspó³mierny do problemu. To propaganda, któr¹ nale¿y codziennie odrzucaæ. Im bardziej media nam to wpychaj¹ do g³owy, tym bardziej nale¿y to odrzucaæ - przekonywa³ by³y kandydat Konfederacji na prezydenta.

Bosak podkreœli³, ¿e „najwa¿niejsza kwestia w Polsce to przywrócenie sprawnoœci dzia³ania systemu ochrony zdrowia”. - ¯eby ratownictwo medyczne dzia³a³o co najmniej nie gorzej, ni¿ przed pandemi¹. Ju¿ przed pandemi¹ mieliœmy problem, a w trakcie pandemii dodatkowo kierowcy karetek przestali dostawaæ jasne dyspozycje, na których oddzia³ach szpitalnych ich pacjentom udzieli siê pomocy. To skutkowa³o umieraniem ludzi w karetkach. Przed pandemi¹ brakowa³o ³ó¿ek szpitalnych, ludzie czekali na ró¿ne specjalistyczne operacje, a w trakcie pandemii zamkniêto specjalistyczne oddzia³y. Jest jeszcze gorzej, ni¿ by³o przed pandemi¹, a my dyskutujemy o programie szczepieñ, jakby co najmniej ktoœ rakietê w kosmos wysy³a³ - powiedzia³.

Pose³ Konfederacji zauwa¿y³, ¿e nie wiadomo, ile bêdzie utrzymywaæ siê odpornoœæ po zaszczepieniu przeciw Covid-19. - Czyli np. zgodnie z obecn¹ wiedz¹ naukow¹ na temat szczepieñ ca³a ta operacja za pó³ roku mo¿e ju¿ nie mieæ ¿adnego efektu - zwróci³ uwagê Krzysztof Bosak.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)