Poland

Ból głowy banków: miliardowe koszty spraw frankowych

Rosn¹ce rezerwy sektora na hipoteki walutowe to mo¿e byæ dopiero pocz¹tek kosztów, które banki ponios¹ z powodu tych spornych kredytów. Niektóre instytucje mog¹ zanotowaæ straty.

Analitycy BM mBanku uaktualnili swoje za³o¿enia co do strat generowanych przez pozwy frankowe. Teraz oczekuj¹ 46 mld z³ strat dla sektora, z czego 30 mld z³ dla analizowanych przez siebie kredytodawców.

Czytaj tak¿e: Banki chc¹ sprzedaæ rz¹dowi frankowy problem

Szacuj¹, ¿e kapita³y kredytodawców, których analizuj¹, s¹ teraz o oko³o 56 mld z³ wy¿sze ni¿ wymagane przez KNF minimum. „Chocia¿ wyp³ata ich akcjonariuszom stoi pod znakiem zapytania w 2021 r., to uwa¿amy, ¿e stanowi¹ idealny bufor dla ryzyka prawnego zwi¹zanego z hipotekami frankowymi" – napisali w raporcie.

– Moje prognozy kosztów spraw frankowych nie zmieni³y siê od roku. Zak³adam, ¿e do s¹dów pójdzie 70 proc. klientów i 70 proc. z nich wygra, wiêc przyjmujê po³owê maksymalnych kosztów: oko³o 44 mld z³ – mówi Andrzej Powier¿a, analityk DM Citi Handlowego.

W niedawnym raporcie analitycy Trigon DM napisali, ¿e zak³adaj¹ 40 mld z³ kosztów dla sektora z tytu³u spraw frankowych. Dla porównania roczny zysk netto sektora przy obecnych niemal zerowych stopach procentowych i nieobci¹¿ony rezerwami frankowymi mo¿e siêgaæ 10–12 mld z³.

Koszt banków z powodu frankowych spraw trudno precyzyjnie oszacowaæ, bo wci¹¿ jesteœmy przed wieloma rozstrzygaj¹cymi zdarzeniami. Poza tym mówimy o przysz³ych setkach tysiêcy spraw na podstawie relatywnie niewielu prawomocnych wyroków, jakie do tej pory zapad³y.

– G³ównie oczekujê wyroku S¹du Najwy¿szego, który decyduje o wyk³adni polskich przepisów. TSUE interpretuje prawo unijne i mówi o zgodnoœci prawa krajowego z unijnymi przepisami. Nie spodziewam siê jednej uchwa³y S¹du Najwy¿szego, która w pe³ni rozwi¹za³aby problem, myœlê, ¿e raczej bêdzie to kilka kolejnych uchwa³ wp³ywaj¹cych na orzecznictwo. Zmniejszenie przez S¹d Najwy¿szy niejasnoœci w orzecznictwie u³atwi³oby szacowanie podstawowych parametrów wp³ywaj¹cych na koszty banków – dodaje Powier¿a.

Kluczowym zagadnieniem wp³ywaj¹cym na frankowe koszty banków jest to, czy bankom nale¿eæ siê bêdzie wynagrodzenie za korzystanie przez klienta z kapita³u w razie uniewa¿nienia umowy. Banki ju¿ zaczynaj¹ pozywaæ klientów i ¿¹daj¹ od nich takich op³at, ale zdania prawników s¹ podzielone w sprawie tego, czy taka op³ata im siê nale¿y. Przeciwne jej s¹ instytucje pañstwowe, takie jak Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Football news:

Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)