Poland

Bodnar: rząd nie miał prawa określić kolejki do szczepień

Adam Bodnar

Fotorzepa/ Robert Gardziñski

Rz¹d nie mia³ podstaw prawnych, aby w rozporz¹dzeniu okreœlaæ kryteria kolejnoœci szczepieñ przeciwko koronawirusowi – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Taka mo¿liwoœæ jest tylko w przypadku szczepieñ obowi¹zkowych, a szczepienia przeciwko COVID-19 nimi nie s¹.

Chodzi o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r., okreœlaj¹ce kryteria kolejnoœci szczepieñ. Wydano je na podstawie ustawy 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

- Nie daje ona upowa¿nienia ustawowego, aby w rozporz¹dzeniu okreœlaæ grupy osób podlegaj¹cych szczepieniom, które nie s¹ obowi¹zkowe. Przepisy rozporz¹dzenia nie zosta³y zatem oparte na upowa¿nieniu ustawowym. W konsekwencji nie daj¹ one podstaw do regulowania kolejnoœci dostêpu do szczepieñ o charakterze dobrowolnym – a takie s¹ przecie¿ szczepienia przeciw koronawirusowi - napisa³  Adam Bodnar w wyst¹pieniu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Realizacja szczepieñ jest objêta gwarancjami wynikaj¹cymi z art. 68 ust. 2 Konstytucji. Stanowi on, ¿e obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej, w³adze publiczne zapewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych. Warunki i zakres udzielania œwiadczeñ okreœla ustawa.

Konstytucyjny wymóg okreœlenia w ustawie warunków udzielania œwiadczeñ zdrowotnych nie oznacza, ¿e nie mog¹ zostaæ uszczegó³owione w rozporz¹dzeniu. Jest to mo¿liwe, ale wy³¹cznie na podstawie wyraŸnego upowa¿nienia w ustawie. W przypadku szczepieñ dobrowolnych takiego upowa¿nienia nie ma.

Obawy RPO budzi coœ jeszcze.

- Rozporz¹dzenie reguluje wy³¹cznie to, ¿e podmioty przeprowadzaj¹ce szczepienia przeciwko COVID-19 maj¹ obowi¹zek wykonywania szczepieñ w odpowiedniej kolejnoœci wobec wskazanych grup osób w etapie 0 oraz I. Brak jest natomiast regulacji dotycz¹cej etapów II i III, o których jest z kolei mowa w Narodowym Programie Szczepieñ przeciw COVID-19.

Rzecznik widzi tak¿e potrzebê doprecyzowania rozporz¹dzenia, które wobec ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza szczepienie osób poza kolejnoœci¹.

- Bior¹c pod uwagê emocje spo³eczne, które budzi dostêp do szczepieñ, pragnê zauwa¿yæ, ¿e w powy¿szym brzmieniu przepis ten mo¿e budziæ problemy interpretacyjne, a w konsekwencji wywo³ywaæ niepotrzebne niepokoje – wskazuje Adam Bodnar.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before