Poland

BMPT Terminator. Nowy rosyjski wóz bojowy na poligonie

Bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator. Fot./MO FR/CWO.

Bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator s¹ testowane na poligonie w warunkach zimowych przez 90. Gwardyjsk¹ Dywizjê Pancern¹, nale¿¹c¹ do Centralnego Okrêgu Wojskowego. Fot./MO FR/CWO.

Biuro prasowe Centralnego Okrêgu Wojskowego Si³ Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poinformowa³o, ¿e bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator wziê³y udzia³ w æwiczeniach poligonowych.

Niewielk¹ partiê tych pojazdów, licz¹c¹ osiem sztuk, skierowano niedawno do próbnej eksploatacji w 90. Gwardyjskiej Dywizji Pancernej z dowództwem w Czebarkul w obwodzie czelabiñskim. Szkolenie ich za³óg wci¹¿ trwa. Wojska L¹dowe SZ FR otrzyma³y co najmniej 10 BMPT. Obecnie trwaj¹ intensywne testy wozów we wspomnianym zwi¹zku taktycznym i oœrodkach badawczych. Byæ mo¿e ich wynik zawa¿y na dalszych losach projektu.

BMPT Terminator to wóz bojowy opracowany i produkowany przez Ura³WagonZawod z Ni¿niego Tagi³u. Powsta³ na bazie czo³gu podstawowego T-90 i ma masê bojow¹ 48 ton (T-90A ? 46,5 tony). Wóz jest wiêc dobrze opancerzony, bowiem znaczna czêœæ dodatkowej masy zosta³a spo¿ytkowana na dopancerzenie wozu, a jego wie¿a jest znacznie l¿ejsza ni¿ czo³gowa.

Bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator. Fot./MO FR/CWO.90. Gwardyjska Dywizja Pancerna testuje bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator. Fot./MO FR/CWO.

BMPT Terminator – wóz wsparcia dla czo³gów podstawowych

W za³o¿eniu pojazd ma wspieraæ na polu walki czo³gi podstawowe, do czego zosta³ wyposa¿ony w bardzo bogaty zestaw uzbrojenia. W wie¿y zamontowano dwie 30 mm armaty automatyczne 2A42 (z zapasem 900 naboi), 7,62 mm karabin maszynowy PKT (z zapasem 2000 nabojów) i cztery wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M120-1 Ataka o zasiêgu do 6 km. Uzupe³niaj¹ je dwa 30 mm granatniki automatyczne AGS-17 (z zapasem po 300 nabojów na lufê). Te zamontowano po bokach nadbudówki stanowi¹cej przedzia³ bojowy, na pó³kach nadg¹sienicowych.

Bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator. Fot./MO FR/CWO.90. Gwardyjska Dywizja Pancerna testuje bojowe wozy wsparcia czo³gów BMPT Terminator. Fot./MO FR/CWO.

Aby móc obs³ugiwaæ tak zró¿nicowane uzbrojenie, za³oga liczy a¿ piêciu ¿o³nierzy. To oznacza, ¿e mo¿liwe jest prowadzenie ognia jednoczeœnie z wielu ró¿nych rodzajów uzbrojenia. Potê¿ne uzbrojenie ma pozwoliæ na zaoszczêdzenie cennej amunicji czo³gowej, której czo³gi przewo¿¹ jedynie niewielki zapas (zwykle oko³o 40 naboi). Pociski kierowane maj¹ s³u¿yæ do zwalczania celów silnie opancerzonych lub punktów umocnionych. Armaty pos³u¿¹ do zwalczania celów œrednio- i lekko opancerzonych, jak równie¿ nieopancerzonych i si³y ¿ywej. Pozosta³e uzbrojenie zaœ s³u¿y do zwalczania si³y ¿ywej oraz pojazdów nieopancerzonych.

Pomimo intensywnej promocji nietypowego wyrobu, do tej pory pojazd kupi³a jedynie Rosja i, prawdopodobnie, tak¿e Kazachstan. Zakupu dokonano ponadto w niewielkich zreszt¹ partiach po ok. 10 sztuk. Przedstawiciele UWZ w przesz³oœci informowali o prowadzonych pracach nad stworzeniem bezza³ogowej b¹dŸ opcjonalnie za³ogowej odmiany BMPT.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid