Poland

Bloomberg: W 51 krajach podano już 42,2 mln szczepionek

Jak informuje agencja Bloomberga, w 51 krajach na ca³ym œwiecie podano dotychczas ponad 42,2 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi.

Ze statystyk agencji oraz Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób wynika, ¿e w Stanach Zjednoczonych, gdzie szczepienia rozpoczêto 14 grudnia 2020 ubieg³ego roku, wykonano dot¹d 14,3 mln zastrzyków. W minionym tygodniu podawano œrednio 898 410 dawek dziennie. W ca³ych USA podano 4,4 dawki na ka¿de 100 osób. Rozdysponowano dot¹d 46 proc. rozprowadzonych zastrzyków.

Od 12 stycznia rz¹d zachêca w³adze stanowe, aby rozpoczê³y szczepienia wszystkich obywateli w wieku 65 lat i starszych oraz osób z konkretnie okreœlonymi schorzeniami. W³adze licz¹, ¿e dziêki temu zaszczepiona zostanie ponad jedna trzecia populacji USA. „Jest to wiêcej ni¿ wynosi obecna poda¿ szczepionek” - podkreœla agencja Bloomberga.

Do u¿ytku w Ameryce Pó³nocnej, Europie oraz na Bliskim Wschodzie dopuszczono preparat firm Pfizer i BioNTech. Kampanie szczepieñ rozpoczê³y siê ju¿ w co najmniej 51 krajach.

Bloomberg zaznacza równie¿, ¿e w lipcu i sierpniu 2020 roku Chiny oraz Rosja zezwoli³y na w³asne szczepionki, jeszcze zanim w pe³ni je przetestowano. Od tego czasu podano ju¿ miliony dawek.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7