Poland

Blisko 43 mln zakażeń koronawirusem na świecie

Szpital w Madrycie

AFP

Liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzros³a do 253 688, liczba zgonów osób zaka¿onych - do 4 438 *** 23 paŸdziernika resort zdrowia informowa³ o 13 632 przypadkach koronawirusa wykrytych w ci¹gu doby - to najwiêkszy dobowy przyrost liczby zaka¿eñ koronawirusem od pocz¹tku epidemii w Polsce *** Dzieñ póŸniej resort zdrowia informowa³ o œmierci 179 chorych na COVID-19, w tym 29 osób bez chorób wspó³istniej¹cych - to najwiêkszy dobowy przyrost liczby zgonów chorych na COVID-19 w Polsce *** Od 24 paŸdziernika w czerwonej strefie znalaz³a siê ca³a Polska - od tego dnia placówki gastronomiczne mog¹ serwowaæ jedzenie tylko na wynos, a seniorzy powy¿ej 70. roku ¿ycia maj¹ pozostaæ w domach **** Od 26 paŸdziernika klasy 4-8 w szko³ach podstawowych wchodz¹ w tryb nauczania stacjonarnego *** Od 15 paŸdziernika w sklepach obowi¹zuj¹ godziny dla seniorów *** W UE i na obszarze EOG najgorsza sytuacja epidemiczna panuje w Czechach, najlepsza w Norwegii i Estonii*** Na ca³ym œwiecie potwierdzono ok. 42,8 mln zaka¿eñ koronawirusem *** Liczba zgonów osób zaka¿onych SARS-CoV-2 przekroczy³a 1,152 mln osób.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it