Poland

Black Friday: Turyści polowali na Egipt, Turcję i Grecję

Fot. Nelly Kamiñska

60 procent klientów Wakacji.pl, którzy kupili przecenione wycieczki w ostatnim tygodniu listopada, wyjedzie na wypoczynek jeszcze tej zimy. Co trzeci turysta zarezerwowa³ wyjazd na przysz³e lato. Królowa³y Egipt, Turcja i Grecja.

Wakacje.pl sprawdzi³y, na jakie wyjazdowe okazje turyœci polowali w tygodniu poprzedzaj¹cym tak zwany Black Friday (czarny pi¹tek) z najwiêkszymi obni¿kami cen w roku, o czym donosz¹ w komunikacie. U tego agenta turystycznego wyprzeda¿ trwa³a d³u¿ej, bo przez ca³y tydzieñ – od 23 do 29 listopada. W sprzeda¿y znalaz³y siê oferty na zimê i lato 2021, których cena nie przekracza³a 1300 z³otych lub przecenione o co najmniej 20 procent, ale rabaty siêga³y nawet 60 procent – raportuj¹ Wakacje.pl.

Zimowy weekend w Polsce za 149 z³otych – to najtañsza oferta sprzedana podczas tegorocznego Black Friday, a tak¿e w ca³ej historii tej akcji w Wakacjach.pl, czyli od 2017 roku.

60 procent klientów Wakacji.pl, którzy kupili przecenione wycieczki, bêdzie wypoczywaæ jeszcze tej zimy. Co trzeci klient zarezerwowa³ wycieczkê na lato.

Najpopularniejszym kierunkiem by³ Egipt – wyjazd do tego kraju kupi³o 34 procent turystów. 20 procent wybra³o Turcjê, a 8 procent Grecjê. Czwarte miejsce zajê³a Hiszpania. Z kierunków egzotycznych najwy¿ej uplasowa³y siê Tanzania (5. miejsce) i Meksyk (7. miejsce), gdzie mo¿na obecnie polecieæ bez testu PCR. Szóstym najczêœciej wybieranym kierunkiem by³a Polska.

Wiêcej ni¿ po³owa wycieczek kupionych w ostatnim tygodniu listopada by³a dla dwóch osób, 11 procent wyjazdów zarezerwowa³y rodziny z jednym dzieckiem, a 7 procent z dwojgiem dzieci.

Football news:

Conte suspended for 2 matches for insulting the referee
Granovskaya on Tuchel: It is not easy to change a coach in the middle of the season, but we are happy to get one of the best coaches in Europe
Thomas Tuchel: I thank Chelsea for their trust, it feels amazing. We all respect Lampard's work
Chelsea will commemorate sportsmen victims of the Holocaust before the match against Wolverhampton
Tuchel has taken charge of Chelsea
Barcelona has confirmed that the presidential election will be held on March 7
The Premier League changed the rule outside the game after a strange goal by City: Rhodri took the ball away, jumping out of the offside, and gave the goal