Poland

Biznes potrzebuje tlenu

przedsiêbiorcy potrzebuj¹ pomocy

Adobe Stock

Tak jak egzekwowane s¹ obowi¹zki przedsiêbiorców, tak samo pañstwo powinno siê wywi¹zywaæ ze swoich zobowi¹zañ wobec nich.

Druga fala pandemii w pe³ni. Przypadków zaka¿enia koronawirusem przybywa lawinowo. Sytuacja jest na tyle trudna, ¿e pod koniec ubieg³ego tygodnia rz¹d zdecydowa³ o zamro¿eniu niektórych bran¿. Ale to mo¿e nie wystarczyæ. A przeci¹¿ona s³u¿ba zdrowia ju¿ ledwie zipie.

Cierpliwoœæ trac¹ te¿ przedsiêbiorcy. Ich organizacje alarmuj¹: potrzebna jest pilna pomoc. Nie chodzi jednak o to, by – jak wiosn¹ – rz¹d rozdawa³ pieni¹dze na prawo i lewo (nawet tym, którzy ich nie potrzebowali). Chodzi o zmiany w podatkach, które pozwol¹ firmom na utrzymanie p³ynnoœci finansowej. Przedsiêbiorcy chc¹ przede wszystkim szybszego zwrotu VAT i szybszego zwalniania œrodków z rachunków bankowych, na które wp³ywaj¹ pieni¹dze ze split payment. To zmiany, które nie nadwer꿹 bud¿etu pañstwa. Nie trzeba uruchamiaæ specjalnych œrodków, ponosiæ dodatkowych wydatków. Trzeba pozwoliæ firmom szybciej odebraæ w³asne pieni¹dze i wydaæ je np. na pensje dla pracowników.

Przedsiêbiorcy apeluj¹ równie¿ o niepodnoszenie podatków i niewprowadzanie nowych obowi¹zków

w czasie pandemii. Tymczasem reformy podatkowe nabieraj¹ tempa. Niestety, nie te najpotrzebniejsze. Ministerstwo Finansów przygotowa³o du¿¹, ale budz¹c¹ liczne kontrowersje, nowelizacjê polegaj¹c¹ na podwójnym opodatkowaniu dzia³alnoœci spó³ek komandytowych. Jest i projekt, na który pewnie te¿ poœwiêcono du¿o czasu, zmian w procedurach podatkowych. Pozwala m.in. d³u¿ej blokowaæ konta bankowe podatników, likwiduje czynnoœci sprawdzaj¹ce itp. I te¿ budzi kontrowersje.

Wszyscy pamiêtamy, jak premier zapewnia³, ¿e wirus jest w odwrocie i nie trzeba siê go baæ. Teraz rz¹d przyznaje, ¿e sytuacja pandemiczna jest z³a. To nie zaskakuje. Epidemiolodzy i lekarze ju¿ przed wakacjami mówili, ¿e jesieni¹ czeka nas druga fala pandemii. By³ czas siê do niej przygotowaæ. Równie¿ w sferze podatków. Ministerstwo Finansów – zamiast mówiæ teraz, ¿e siê przyjrzy tarczom antykryzysowym – powinno mieæ przygotowane ró¿ne warianty rozwi¹zañ. Zamiast pisaæ kolejne projekty przykrêcaj¹ce œrubê podatnikom, trzeba by³o pomyœleæ o pomocy dla firm, jeœli pandemia siê rozwinie. A tak znów resort obiecuje, rz¹d obiecuje. Znamy to! Tak jak zima zawsze zaskakiwa³a drogowców, tak jesienna fala pandemii zaskoczy³a rz¹dz¹cych.

Przedsiêbiorcy nie domagaj¹ siê nowych ulg. Prosz¹ jedynie, by administracja sprawnie wywi¹zywa³a siê ze swoich zadañ. To nie s¹ wygórowane ¿¹dania. Egzekwowane s¹ obowi¹zki przedsiêbiorców wobec bud¿etu, wiêc i pañstwo powinno siê wywi¹zywaæ ze swoich zobowi¹zañ wobec nich. S¹ chorzy na Covid-19, którym trzeba podaæ tlen. Polski biznes te¿ go potrzebuje.

Czytaj te¿: Podatki na pomoc

Football news:

Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow