Poland

Biura: Więcej wolnej powierzchni

materia³y prasowe

559 nowych umów najmu biur podpisano w lutym. Obejmuj¹ ponad 155 tys. mkw. powierzchni – wynika z analiz REDD.

– Liczba transakcji w lutym napawa optymizmem. Zanotowano w sumie 559 nowych umów najmu. Dla porównania w styczniu odnotowaliœmy 466 nowych umów, co z kolei potwierdza trend wzrostowy – wylicza Piotr Smaga³a, dyrektor zarz¹dzaj¹cy REDD.

Jak jednak dodaje dyrektor, podpisane umowy, choæ jest ich wiêcej, dotycz¹ mniejszych powierzchni. – W sumie w lutym wynajê³o siê ponad 155 tys. mkw. Dla porównania, w styczniu mniejsza liczba transakcji odpowiada³a za wiêksz¹ liczbê mkw. powierzchni – zwraca uwagê Piotr Smaga³a. – Liczby te potwierdzaj¹ zauwa¿aln¹ ostatnio tendencjê. Otó¿ coraz wiêcej pytañ o biura kierowanych jest od ma³ych firm poszukuj¹cych siedzib w lepszej lokalizacji, ale z mniejszym zapotrzebowaniem na powierzchniê.

Z analizy zebranych przez REDD danych od w³aœcicieli warszawskich obiektów biurowych klasy A i B wynika, ¿e w stolicy dostêpnych od rêki jest 1748 modu³ów biurowych o ³¹cznej powierzchni 805 tys. mkw. 172 modu³y o ³¹cznej powierzchni 142 tys. mkw. mo¿na mieæ za miesi¹c – trzy miesi¹ce, a 91 modu³ów o ³¹cznej powierzchni 63 tys. mkw. bêdzie dostêpnych za ok. pó³ roku.

- Podsumowuj¹c sytuacjê rynkow¹ pod wzglêdem wolnej powierzchni biurowej dostêpnej do wynajêcia w lutym, widzimy kontynuacjê trendu wzrostowego – komentuj¹ eksperci REDD.

Wed³ug danych na 26 lutego w oddanych obiektach jest ponad 1,875 mln mkw. wolnej powierzchni. Oznacza to, ¿e od koñca stycznia w oddanych obiektach biurowych przyby³o prawie 75 tys. mkw. do wynajêcia.

- Mówi¹c o wolnej powierzchni w obiektach w budowie, od koñca stycznia wynajêto ok. 17 tys. mkw. – podaje REDD.

– Wyniki mog¹ sugerowaæ, ¿e najemcy, jeœli decyduj¹ siê na powierzchniê biurow¹, to wybieraj¹ nowoczesne budynki. To w nich najbardziej zmienia siê podejœcie w³aœcicieli budynków. Ju¿ teraz s¹ oni bardziej sk³onni do wiêkszych negocjacji czynszu i d³ugoœci trwania umowy – zaznacza Piotr Smaga³a.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored