Poland

Bitcoiny zakopane na śmietnisku. Oferta dla urzędników

bitcoin

AdobeStock

W 2013 roku James Howells podczas sprz¹tania mieszkania wyrzuci³ dysk twardy. Zapisa³ na nim 7,5 tys. bitcoinów, wartych obecnie ok. 280 mln dolarów. Aby odzyskaæ noœnik potrzebuje on zgody lokalnych w³adz na przekopanie ogromnego wysypiska œmieci

Brytyjczyk, który przypadkowo wyrzuci³ twardy dysk z bitcoinami , po raz kolejny namawia lokalnych urzêdników miejskich, aby pozwolili mu na przeszukanie wysypiska œmieci.

James Howell, specjalista IT z Newport, w 2013 roku podczas sprz¹tania wyrzuci³ dysk na którym znajdowa³ siê klucz kryptograficzny umo¿liwiaj¹cy dostêp do 7500 bitcoinów. Mimo up³ywu tylu lat Howell jest pewny, ¿e bêdzie mo¿na odczytaæ dane z noœnika. S¹dzi on, ¿e zewnêtrzne czêœci mog³y ulec zniszczeniu, ale wewnêtrzny dysk nadal bêdzie mo¿na uruchomiæ.

Czytaj tak¿e: Wartoœæ kryptowalut przebi³a bilion dolarów. Szalone wzrosty bitcoina

Ale aby siê przekonaæ czy ma racjê, musi najpierw uzyskaæ zgodê lokalnych w³adz na przeszukanie wysypiska œmieci. Howells oferowa³ w³adzom wczeœniej 10 proc., ale obecnie podniós³ stawkê do  25 proc. udzia³ów w bitcoinach, co daje ok.  70.8 mln dol. na fundusz walki z koronawirusem. Obieca³ tak¿e sfinansowaæ projekt wykopalisk przy wsparciu finansowym jednego z funduszy hedgingowych.

Rada Miasta Newport odrzuca³a do tej pory jego wnioski o wgl¹d w sk³adowisko odpadów, powo³uj¹c siê na kwestie ochrony œrodowiska. I nie wygl¹da na to, ¿eby lokalni urzêdnicy mieli teraz zmieniæ zdanie.

Football news:

Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)
Cunde from Seville is potentially the best defender on the planet. He was inspired by Cannavaro and is very similar to Sergio Ramos
Ibrahimovic returns to the Swedish national team (FotbollDirekt)