Poland

Bitcoin blisko 12 tys. dolarów, bardzo ważnego poziomu

Bitcoin

Bloomberg

Najwa¿niejsza waluta cyfrowa dro¿a³a wczoraj nawet o 3,4 proc. do 11,835 USD. Inwestorzy poziom 12 tys. uwa¿aj¹ za kluczowy. Licz¹, ¿e jego sforsowanie otworzy drogê do dalszych zwy¿ek.

Bloomberg Galaxy Crypto Index, odzwierciedlaj¹cy zmiany cen niektórych najwa¿niejszych kryptowalut zyskiwa³ nawet 4,5 proc.

W poniedzia³ek Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy zorganizowa³ debatê na temat p³atnoœci ponadgranicznych i walut cyfrowych w której uczestniczy³ Agustin Carstens, szef Banku Rozrachunków Miêdzynarodowych (BIS) i Jerome Powell , prezes amerykañskiej Rezerwy Federalnej. To wydarzenie, wed³ug Bloomberga mog³o przyczyniæ siê do zwy¿ki notowañ bitcoina i innych walut cyfrowych.

Powell powiedzia³, ¿e Fed szacuje koszty i korzyœci wynikaj¹ce z wprowadzenia waluty cyfrowej, ale jeszcze nie zdecydowa³, czy j¹ wyemituje.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona