Poland

Biskup urodził się po dobrze donoszonej ciąży

abp Tadeusz Wojda

abp Tadeusz Wojda

Fot. Eliza Bartkiewicz / BP KEP

W gdañskim Koœciele dobieg³a koñca era tymczasowoœci. Nowy ordynariusz nie ci¹gnie za sob¹ ¿adnego ogona.

Archidiecezja Gdañska ma nowego ordynariusza. Wreszcie, bo poszukiwania nastêpcy abp. S³awoja Leszka G³ódzia trwa³y prawie siedem miesiêcy (hierarcha odszed³ na emeryturê w po³owie sierpnia ub. roku). Ale jeœli wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e ju¿ kilka miesiêcy wczeœniej nuncjusz apostolski informowa³, ¿e „proces wy³aniania nastêpcy trwa", to bez wahania mo¿na stwierdziæ, ¿e poród nast¹pi³ po dobrze donoszonej ci¹¿y.

Jestem zgryŸliwy, ale z podobn¹ sytuacj¹ w wolnej Polsce nie mieliœmy do czynienia. W PRL w³adze blokowa³y niektóre nominacje i tymczasowoœæ w kilku diecezjach trwa³a d³ugo. Teraz w³adza na obsadê stolic biskupich wp³ywu nie ma.

Dowiedz siê wiêcej: Abp Tadeusz Wojda nowym arcybiskupem metropolit¹ gdañskim

Nikt nie t³umaczy³, dlaczego to trwa³o tak d³ugo, ale z nieoficjalnych informacji wynika, ¿e nikt nie chcia³ obj¹æ schedy po abp. G³ódziu. Bo z jednej strony trzeba zrobiæ gruntowne porz¹dki – uporaæ siê np. ze starymi sprawami dotycz¹cymi wykorzystywania seksualnego ma³oletnich, pchn¹æ do przodu prace komisji historycznej w sprawie ks. Henryka Jankowskiego itd. Z drugiej, w Watykanie wci¹¿ toczy siê postêpowanie odnosz¹ce siê do abp. G³ódzia, które dotyczy jego ewentualnych zaniedbañ w tych trudnych sprawach. Z trzeciej zaœ, on sam wci¹¿ w Gdañsku mieszka. A praca w diecezji z „teœciem", jak w krêgach koœcielnych okreœla siê tego typu sytuacjê, do ³atwej nale¿eæ nie bêdzie. Od nowego ordynariusza zale¿y, jak u³o¿y sobie stosunki z poprzednikiem. A znaj¹c temperament i charakter abp. G³ódzia, mo¿na siê spodziewaæ (oby nie!), ¿e bêdzie iskrzyæ.

Wielu biskupów, których widziano w roli metropolity gdañskiego, odmawia³o. Kolejne terna (nazwiska trzech kandydatów) wysy³ane przez nuncjusza do Rzymu upada³y. W ostatnich miesi¹cach mówi³o siê nawet, ¿e rozwi¹zaniem bêdzie „spadochroniarz" z Watykanu – ksi¹dz lub biskup pracuj¹cy od lat nad Tybrem.

Misji podj¹³ siê w koñcu abp Tadeusz Wojda, dotychczasowy metropolita bia³ostocki. I choæ jest w Polsce od prawie piêciu lat (wczeœniej przez blisko 27 lat pracowa³ w Watykanie), to w pewnym sensie wci¹¿ „spadochroniarzem" jest. Kiedy w 2017 roku przyjecha³ do Bia³egostoku, wyzna³, ¿e diecezji nie zna i bêdzie musia³ siê jej nauczyæ. Teraz bêdzie siê musia³ uczyæ Gdañska.

To pewien atut. Na trudny teren przychodzi cz³owiek z zewn¹trz bez ¿adnych uk³adów w nowej diecezji. Jeœli nie da sobie wejœæ na g³owê, zaprowadzi swoje porz¹dki. Czasu ma – jeœli nic z³ego siê nie wydarzy – sporo, bo ponad dekadê (ma 64 lata). W KEP te¿ raczej w ¿adne uk³ady nie wchodzi³, bo do dziœ funkcjonuje nieco na uboczu. Tak naprawdê dopiero czas poka¿e, czy Franciszkowi ta nominacja siê uda³a.

Football news:

Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything