Poland

Biskup: Możliwe, że to schyłek hegemonii PO i PiS

Protest w Warszawie po wyroku TK

Obecna lewica ma du¿o wspólnego z PiS pod wzglêdem spo³eczno-gospodarczym i dlatego mo¿liwe s¹ przep³ywy elektoratów miêdzy tymi partiami – uwa¿a Bart³omiej Biskup. Na zdjêciu protest w Warszawie po wyroku TK

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ludzie byæ mo¿e woleliby, ¿eby w Polsce obowi¹zywa³o bardziej liberalne prawo aborcyjne albo bardziej restrykcyjne, ale wiedz¹, ¿e w razie czego wsi¹d¹ w samochód lub autokar i pojad¹ za granicê. Dlatego sprawa aborcji nie bêdzie tak d³ugoterminowo istotna. Stosunek partii politycznych do Koœcio³a mo¿e byæ wa¿niejszy ni¿ stosunek do aborcji - mówi dr hab. Bart³omiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Plus Minus: Czy mi siê wydaje, czy te¿ PiS ostatnio przesun¹³ siê na prawo sceny politycznej, Platforma Obywatelska na lewo i uprzejmie zrobi³y miejsce w centrum dla Szymona Ho³owni? Czy na naszych oczach koñczy siê wieloletnie zwarcie PO i PiS oraz podzia³ na Polskê liberaln¹ i solidarn¹?

Nie stawia³bym jeszcze krzy¿yka na tym podziale. Choæ rzeczywiœcie inny jest dzisiaj stan spo³eczeñstwa ni¿ w 2005 roku, kiedy ten podzia³ zosta³ zarysowany. Spo³eczeñstwo siê wzbogaci³o i znajduje siê w innym miejscu. Mamy te¿ inne postawy wyborców. Dotychczas scena by³a spolaryzowana, a g³ównymi beneficjentami owego sporu by³y PO i PiS. Radykalizacja postaw siê jeszcze pog³êbi³a, co wiedzieliœmy jesieni¹ 2020 roku, ale nie dzia³a ju¿ na rzecz ani Platformy, ani PiS. A wynika to z wprowadzenia do obiegu publicznego nowych tematów. Zatem nie wykluczam, ¿e jesteœmy w schy³kowym okresie hegemonii PO-PiS na scenie politycznej. Choæ cezur¹ koñcz¹c¹ bêdzie dopiero rok 2023, kiedy odbêd¹ si...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well