Poland

Biskup: Heroizm nie jest posłannictwem Kościoła? To zdrada

Spór o aborcjê

abp Wac³aw Depo, metropolita czêstochowski

Fot. Monika Drwal/ episkopat.pl

- Nie raz powinno nas staæ na heroizm, a nie na kompromis i to, co proponowa³a taka czy inna ustawa. Dzisiaj, kiedy znowu s³yszymy, ¿e heroizm nie jest pos³annictwem Koœcio³a, to jest po prostu zdrada - stwierdzi³ abp Wac³aw Depo, metropolita czêstochowski, nawi¹zuj¹c do dyskusji po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego ws. aborcji.

Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwaj¹ protesty, do których dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób. W kilku miastach podczas protestów dosz³o do zamieszek i bójek.

Przeczytaj tak¿e: Komendant G³ówny Policji: Protesty? Nie dzia³amy miêkko

W przypadku czêœci protestów organizowanych przed koœcio³ami dochodzi³o do przerywania mszy œw. oraz dewastowania elewacji budynków. Farb¹ pomalowany zosta³ tak¿e pomnik Armii Krajowej i Polskiego Pañstwa Podziemnego w Warszawie.

W wydanym w pi¹tek oœwiadczeniu prezydent Andrzej Duda poinformowa³, ¿e z³o¿y do Sejmu projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y. Jego zdaniem „wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 paŸdziernika uznaj¹cy za niezgodn¹ z Konstytucj¹ RP jedn¹ z trzech przes³anek, które zezwala³y na legaln¹ aborcjê w Polsce, wywo³a³ olbrzymie spo³eczne emocje”. Zaznaczy³ przy tym, ¿e podziela pogl¹d „i¿ tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucj¹”.

Dwa dni temu Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama, na antenie Polsatu News pyta³a, „Czy ka¿dy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety musz¹ byæ do niego zmuszane”. - Mam tu w¹tpliwoœci - powiedzia³a. Podobne zdanie, o tym, ¿e „nikt nie mo¿e byæ zmuszany do heroizmu” wyrazi³ równie¿ m.in.  ks. Leszek Gêsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

- Nas nie raz powinno staæ na heroizm, a nie na kompromis i to, co proponowa³a taka czy inna ustawa. Dzisiaj, kiedy znowu s³yszymy, ¿e heroizm nie jest pos³annictwem Koœcio³a, to jest po prostu zdrada. Mamy prawo bardzo jasno okreœliæ swoje stanowisko i swoje s³owa wobec ludzi, którzy ¿¹daj¹ od nas takiego czy innego rozwi¹zania. Biskupi s¹ po to, ¿eby nauczaæ nie o swoich odniesieniach albo przekonaniach, tylko by g³osiæ Ewangeliê - komentowa³ w pi¹tek w Radiu Maryja abp Wac³aw Depo, czêsty goœæ toruñskiej rozg³oœni.

Nawi¹zuj¹c do odbywaj¹cych siê w Polsce protestów, metropolita czêstochowski stwierdzi³, ¿e „ekscesy, które obserwujemy na ulicach naszych miast wobec symboli, nie tylko religijnych, ale i pañstwowych czy osób, które s¹ umieszczane na pomnikach, to jest pewnego rodzaju chaos spo³eczny, nie opieraj¹cy siê na prawdzie”.

- To, co siê dzieje teraz u nas, odbywa siê w imiê Ÿle pojêtej wolnoœci. Wolnoœci niepodporz¹dkowanej prawdzie. Rzeczywistoœæ sprowadza siê do takiego ostrze¿enia, które ju¿ w historii naszej ojczyzny by³o obecne, ¿e tam, gdzie wy³¹cza siê rozum – niepodporz¹dkuj¹cy siê prawdzie – to wychodz¹ demony i upiory. Niestety, demony nie sprzyjaj¹ jakiejkolwiek komunikacji miêdzy ludzkiej i jakiejkolwiek formie zjednoczenia siê wokó³ prawdy i budowania na tej prawdzie - mówi³ arcybiskup.

- Okazuje siê, ¿e ci awanturnicy chc¹ po prostu Polskê tak czy inaczej rozwibrowaæ, czyli krótko mówi¹c zniszczyæ. Chc¹ doprowadziæ do spo³ecznego chaosu, który bêdzie niestety póŸniej zmierza³ do nienawiœci spo³ecznej - przekonywa³ abp Wac³aw Depo.

Football news:

Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it