Poland

Bioróżnorodność i klimat to fundamenty naszej cywilizacji

Pandemia Covid-19 stanowi niemae wyzwanie dla wdraania rozwiza prorodowiskowych. Warto jednak pamita o tym, e koronawirus moe by najnowszym dowodem na to, e brak troski o planet stanowi coraz bardziej realne zagroenie dla naszego zdrowia i ycia.

Naukowcy, eksperci i szacowne instytucje midzynarodowe od dawna przestrzegay przed potencjalnie gronymi skutkami pojawienia si nowego patogenu, który przyczyniby si do szeregu zgonów i trudnych do naprawienia szkód w tym gospodarczych. Zagroenie takie z mniejszym lub wikszym nateniem przewijao si m.in. w kolejnych edycjach przygotowywanego przez wiatowe Forum Ekonomiczne cyklu Global Risks Report".

Czynniki ryzyka

Dzi, gdy ryzyko to stao si czym namacalnym, nasza uwaga kieruje si najczciej w stron kwestii bezporednio zwizanych z pandemi stanu systemu zdrowotnego w Polsce czy naszego wasnego bezpieczestwa. Martwimy si równie o skutki spowodowanego ni zaamania gospodarczego.

Tematy, którymi ylimy jeszcze pó roku temu, wydaj si dotyczy jakiego odlegego czasu i miejsca. Pojawienie si wirusa SARS-CoV-2 moe by jednak kolejn okazj do tego, by przemyle nasz relacj ze rodowiskiem naturalnym. Tym bardziej e powizania midzy stanem przyrody a zdrowiem publicznym s dobrze zbadane.

Program ONZ ds. rodowiska (UNEP) jeszcze w 2016 roku w swej publikacji z cyklu Frontiers" ostrzega, e okoo 60 proc. trapicych czowieka chorób zakanych ma pochodzenie odzwierzce. W wypadku nowych czynników chorobotwórczych odsetek ten moe rosn nawet do 75 proc.

Rosnca presja czowieka na rodowisko oznacza m.in. zasiedlanie przestrzeni zajmowanych do tej pory przez dzikie ekosystemy.

Zwiksza si ryzyko, e za porednictwem zwierzt hodowlanych patogeny czciej dokonywa bd przeskoku" na czowieka. Profilaktyczne stosowanie antybiotyków przy chowie przemysowym to z kolei gotowa recepta na odporne na nie superbakterie, których upowszechnienie zniweczy moe kilkadziesit lat postpu medycyny w zakresie ochrony naszego zdrowia.

Podcinanie gazi

Efekty biznesu takiego jak zwykle z reguy pozostaj poza naszym natychmiastowym, namacalnym dowiadczeniem. Na co dzie nie odczuwamy (jeszcze) negatywnych efektów zewntrznych masowego wymierania gatunków. Kiedy dochodzi do wzajemnego nakrcania si spiral utraty biorónorodnoci oraz kryzysu klimatycznego, stan ten moe jednak nie potrwa za dugo.

Poary Amazonii domu dla ogromnej iloci gatunków ywych istot, ale te naturalnego magazynu dwutlenku wgla pokazay, jak wiele mamy do stracenia.

Naszym postpowaniem moemy zarówno pozbawi si szans na odkrycie cennych substancji leczniczych, które mog znajdowa si w tym równikowym lesie deszczowym, jak i zniweczy szanse na opanowanie kryzysu klimatycznego, który ju dzi, z kadym rokiem, przynosi nam wicej gwatownych zjawisk pogodowych i innych zagroe dla jakoci naszego ycia.

Troska o rodowisko to nie abstrakcja ani luksus to dbanie o fundamenty naszej globalnej cywilizacji. Fundamenty, na których opiera si cay nasz system spoeczny i ekonomiczny. Na inne nie mamy co liczy.

Autor jest specjalist ds. zrównowaonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Londyn moe by... dziki?

Udziczanie" tak mona okreli podejcie do ochrony rodowiska, które stawia na umoliwienie powrotu natury na dany obszar.

Odbudowa ekosystemów nie musi odbywa si z dala od miejsc, w których yjemy. Co wicej moemy przesta by czci problemu i zacz by jego rozwizaniem.

Przykadem moe by realizowana w Wielkiej Brytanii inicjatywa Citizen Zoo, stawiajca m.in. na przywracanie tradycyjnych zwierzt pasterskich na miejskie ki.

Jej istotnym aspektem jest realizowanie dziaa nie w oderwaniu, lecz we wspópracy z lokalnymi decydentami i spoecznociami.

wicej na jej temat przeczyta mona na stronie kampanii Zielona Wstka #DlaPlanety: www.DlaPlanety.pl

Football news:

Simone Inzaghi: Scudetto for Lazio-a place in the Champions League. Talk of winning Serie A was exaggerated
Player the Premier League has admitted that he is gay anonymously. The letter was sent to the newspaper by the Foundation named after a football player who committed suicide after coming out
Messi has given 20 assists in La Liga. This is the best result of the tournament in 11 years
Chelsea lost by at least 3 goals in the Premier League for the first time in 11 months
Messi scored 20+20 points for the season in the League and repeated the achievement of Henri. In the XXI century, only they did it
Legia won the Polish championship for the 4th time in five years. It repeated the League record for titles (14)
Lazio has lost 3 matches in a row and can concede 2nd place in Serie A if Atalanta wins against Juve