Poland

Bill Gates największym właścicielem ziemi rolnej w USA

Miliarder Bill Gates jest obecnie najwiêkszym w³aœcicielem ziemi rolnej w Stanach Zjednoczonych.

Bill Gates, obecnie czwarty najbogatszy cz³owiek na œwiecie, jest w³aœcicielem 242000 akrów (prawie 100 tys. hektarów) ziemi uprawnej w ró¿nych czêœciach USA - informuje "Forbes". Dziêki temu sta³ siê najwiêkszym, prywatnym w³aœcicielem ziemi rolnej w tym kraju.

Przez lata Gates kupowa³ ziemiê roln¹ w ró¿nych stanach, mi. na Florydzie i w stanie Waszyngton. W sumie, wed³ug The Land Report, jest w³aœcicielem ziemi w 18 stanach, m.in. w Luizjanie (69,071 akrów), Arkansas (47,927 akrów) i Nebrasce (20,588 akrów).

Ponadto ma udzia³y w 25 750 akrach ziemi w Phoenix w Arizonie, która jest obecnie przekszta³ca z ziemi rolnej na dzia³ki budowlane. Maj¹ tam powstaæ nowe przedmieœcia.

Skupywaniem ziemi zajmuje siê Cascade Investments, spó³kê holdingow¹ i inwestycyjn¹ z siedzib¹ kontrolowany przez Billa Gatesa. Ponad po³owa fortuny Gatesa znajduje siê w aktywach innych ni¿ akcje Microsoft i zarz¹dza nimi wszystkimi Cascade Investments. W portfolio poza ziemi¹ i udzia³ami w Microsoft s¹ te¿ Investment inwestycje w hotele, inne fundusze inwestycyjne oraz firmy takie jak producent traktorów John Deere, producent napojów alkoholowych Diageo, producenta roœlinnego miêsa Beyond Meat czy Canadian National Railway.

Mimo zaskoczenia czêœci analityków, ¿e za³o¿yciel Microsoft inwestuje w ziemiê, "Forbes" przypomina, ¿e Fundacja Melindy i Billa Gatesów ju¿ w 2008 roku przeznaczy³a 306 mln dolarów na granty dla ma³ych farmerów Afryce Subsaharyjskiej oraz po³udniowej Azji, promuj¹c wysokowydajne i zrównowa¿one rolnictwo.

Fundacja spiera³a tak¿e tworzenie roœlin uprawnych odpornych na zmiany klimatyczne, a tak¿e wydajnych krów mlecznych. W zesz³ym powsta³a organizacja non-profit Gates Ag One, która ma wspieraæ te wysi³ki.

Nie jest do koñca jasne, w jaki sposób u¿ytkowane s¹ pola uprawne Gatesa ani czy jakakolwiek ziemia jest przeznaczona na cele ochronne œrodowiska naturalnego. Istniej¹ jednak przes³anki wskazuj¹ce na to, ¿e ziemia mo¿e byæ u¿ytkowana w sposób zgodny z wartoœciami g³oszonymi przez fundacje Gatesów.

Cottonwood Ag Management, spó³ka zale¿na Cascade, jest cz³onkiem Leading Harvest, organizacji non-profit, która promuje standardy zrównowa¿onego rolnictwa, które na pierwszym miejscu stawiaj¹ ochronê upraw, gleby i zasobów wodnych.

Bill Gates jako najwiêkszy w USA w³aœciciel ziemi rolnej, jest jednak sporo w tyle za innymi w³aœcicielami ziemskimi w tym kraju.

Wed³ug The Land Report John Malone, prezes koncernu medialnego Liberty Media Corporation, jest w³aœcicielem 2,2 mln akrów ziemi, na która sk³adaj¹ siê g³ownie rancza oraz lasy. Jest on najwiêkszym w³aœcicielem ziemskim w USA.

Za³o¿yciel CNN Ted Turner jest w³aœcicielem 2 mln akrów rancz w oœmiu stanach.

A za³o¿yciel Amazona, Jeff Bezos jest w³aœcicielem 420000 akrów ziemi, g³ownie w Teksasie.

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona