Poland

Bilet wstępu do krainy snów

Nie wszystkie gry planszowe maj¹ klasyczn¹ tekturow¹ planszê, po której przesuwa siê pionki. Niektóre w ogóle jej nie posiadaj¹ b¹dŸ posiadaj¹ jej zamiennik, tzw. wyrób planszopodobny. I wcale nie jest to ich wad¹! Brak sta³ej planszy sprawia, ¿e „Kruki", nowa gra autorstwa niemieckiego projektanta Thorstena Gimmlera, za ka¿dym razem dostarczaj¹ nowych emocji. Ka¿da rozgrywka jest trochê inna.

„Kruki" to kontynuacja œwietnie przyjêtego „Snu". Gracze wcielaj¹ siê w tytu³owe ptaki i staraj¹ siê jak najszybciej przelecieæ nad rozleg³¹ krain¹ snów. Do przebycia maj¹ planszê, któr¹ na samym pocz¹tku rozgrywki z³o¿yli z 16 losowo wybranych kart trasy. Ka¿da z nich sk³ada siê z dwóch po³ówek przedstawiaj¹cych ró¿ne krainy – leœn¹, pustynn¹, ognist¹ czy te¿ np. wyspiarsk¹. Aby siê przez ni¹ przedostaæ, trzeba posiadaæ kartê lotu w odpowiednim kolorze. Pe³ni ona rolê biletu wstêpu czy te¿ paszportu.

W tej produkcji gracze nie s¹ anio³kami: mog¹ rzucaæ sobie k³ody pod nogi. Dysponuj¹ bowiem kartami akcji, które umo¿liwiaj¹ m.in. modyfikowanie trasy. Zainstalowanie rywalowi objazdu b¹dŸ zamienienie fragmentu planszy na zupe³nie inny mo¿e pokrzy¿owaæ mu szyki i zadecydowaæ o finalnym wyniku wyœcigu. Wœród kart akcji s¹ te¿ te pozytywne, pozwalaj¹ce dobraæ nowe karty lotu albo na przyk³ad umo¿liwiaj¹ce „za darmo" odwiedzenie kolejnej kr...

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team