Poland

Bilans kulturowej wojny

Fotorzepa, Piotr Guzik

Pomys³ pos³ów z Parlamentu Europejskiego, by og³osiæ Uniê Stref¹ Wolnoœci LGBTIQ, to dla PiS k³opot. Jak rykoszetem powracaj¹ do partii rz¹dz¹cej jej w³asne dzia³ania.

Jeœli jednak europarlamentarzyœci s¹dz¹, ¿e PiS siê zawstydzi, to s¹ w b³êdzie. Do pewnego stopnia jest to partii na rêkê. Pozwoli snuæ narracjê, ¿e oto lewacka Unia nas krytykuje, wiêc musimy zewrzeæ szyki na tej wojnie kulturowej. Wygodniej dla partii rz¹dz¹cej bêdzie mobilizowaæ sympatyków do walki z „ideologi¹ gender", ani¿eli odpowiadaæ na trudne pytania. Tymczasem kolejne publikacje na temat przesz³oœci Daniela Obajtka spychaj¹ rz¹dz¹cych do defensywy. Bo nie tylko szef paliwowego koncernu musi siê t³umaczyæ z ujawnionych rozmów, ale równie¿ partia rz¹dz¹ca, która go na stanowisku posadzi³a.

Problemem dla PiS jest te¿ sytuacja epidemiczna. Mog¹ siê co prawda chwaliæ, ¿e w Polsce bezrobocie jest w dobie pandemii najni¿sze w ca³ej UE, jednak nastroje spo³eczne s¹ nieweso³e. Z powodu szczup³ych dostaw akcja szczepionkowa nie by³a w stanie zatrzymaæ III fali koronawirusa. I choæ za dostawy nie odpowiada rz¹d, to sytuacja nie wygl¹da najlepiej.

Wizerunku PiS nie polepsza te¿ je¿d¿¹cy na nartach prezydent Andrzej Duda, bior¹c pod uwagê, ¿e wiêkszoœæ Polaków w tym roku nie wyjecha³a nigdzie na ferie.

W zwi¹zku z tym PiS ma wszelkie powody, by og³osiæ akcjê obrony polskich rodzin przed fal¹ demoralizacji, któr¹ mia³by zleciæ europarlament. Zaraz powróc¹ strachy przed Bruksel¹, która uzale¿ni wyp³atê nale¿nych nam miliardów od zgody na adopcjê polskich dzieci przez pary gejowskie. Ale istnieje te¿ ryzyko takiego zagrania. PiS w radykalizmie mo¿e zostaæ przelicytowane przez Solidarn¹ Polskê, która chêtnie pos³uguje siê antyeuropejskimi has³ami. Na dodatek, jeœli PiS przesadzi w podsycaniu wojny kulturowej, to sam mo¿e paœæ jej ofiar¹. Reakcje na wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego pokaza³y, jak szybko sekularyzuje siê spo³eczeñstwo. Zamiast wiêc zmobilizowaæ wyborców, PiS umocni wizerunek anachronicznej partii, która traciæ bêdzie m³odszych wyborców.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored