Poland

BIK uruchamia aplikację mobilną

Aplikacja Mój BIK wystartowa³a na pocz¹tku nowego roku kalendarzowego. Wprowadzaj¹c aplikacjê, BIK przeanalizowa³ potrzeby i preferencje klientów oraz wzi¹³ pod uwagê rolê, jak¹ pe³ni obecnie smartfon. Aplikacjê mo¿na instalowaæ na smartfonach zarówno z systemem Android, jak i iOS.

G³ównym za³o¿eniem aplikacji Mój BIK jest bie¿¹cy dostêp do swojej historii kredytowej. Klient od razu po zalogowaniu do aplikacji zobaczy wskaŸniki, które pokazuj¹ aktualny stan jego kredytów. Dziêki temu mo¿e szybko skontrolowaæ terminowoœæ sp³at lub ³¹czn¹  kwotê pozosta³¹ do sp³aty. Sprawdzi te¿ swoj¹ ocenê punktow¹ BIK (tzw. scoring).

W wariancie rozszerzonym oferty mobilnej klient zyskuje praktycznie nielimitowany dostêp do Raportu BIK. Dziêki temu mo¿e szczegó³owo sprawdzaæ swoj¹ historiê kredytow¹ nawet codziennie, bez dodatkowych op³at. W wariancie podstawowym dostêp do Raportu BIK jest dodatkowo p³atny za ka¿d¹ aktualizacjê. Aktualny Raport BIK umo¿liwia skorzystanie z Analizatora Kredytowego BIK – narzêdzia do oceny szans na kredyt. Analizator bierze pod uwagê nie tylko dochody i wydatki, tak jak inne kalkulatory kredytowe. Jako jedyne narzêdzie tego typu uwzglêdnia równie¿ historiê kredytow¹ w BIK - tak, jak robi¹ to banki. Aplikacja pomaga te¿ chroniæ siê przed wy³udzeniami na skradzione dane. W obu wariantach oferty dostêpne s¹ Alerty BIK: powiadomienia 24/7 o próbach wy³udzenia i opóŸnieniach w sp³acie kredytów i po¿yczek. W aplikacji mo¿na te¿ zastrzec swój dokument to¿samoœci oraz w³¹czyæ Zastrze¿enie Kredytowe. U¿ytkownicy mog¹ te¿ skorzystaæ z BIK Protect. To dodatkowa, bezp³atna funkcja aplikacji, która sprawdza ustawienia telefonu pod k¹tem bezpieczeñstwa: jeœli program znajdzie jakieœ niepokoj¹ce ustawienia, to poinformuje i podpowie klientowi, co warto zmieniæ.

Oferta mobilna BIK jest dostêpna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i mikrofirm. Jak z niej skorzystaæ? Po pobraniu aplikacji klient potwierdza swoj¹ to¿samoœæ. To kluczowe, gdy¿ chodzi o dostêp do danych objêtych tajemnic¹ bankow¹. BIK zapewnia, ¿e ca³y proces jest prosty, nie powinien potrwaæ d³u¿ej ni¿ kilkanaœcie minut. W trosce o bezpieczeñstwo swoich danych, klient przy ka¿dorazowym uruchomieniu aplikacji korzysta ze zdefiniowanego przez siebie has³a PIN. Opcjonalnie mo¿e skorzystaæ z biometrii, czyli weryfikowaæ siê za pomoc¹ twarzy lub palca (o ile umo¿liwia to funkcja posiadanego smartfona). Z aplikacji  mog¹ korzystaæ tak¿e dotychczasowi klienci, korzystaj¹cy z oferty BIK na www.bik.pl. W tym celu nie musz¹ od nowa przechodziæ procesu rejestracji wystarczy, ¿e po pobraniu aplikacji Mój BIK powi¹¿¹ smartfon ze swoim dotychczasowym kontem w BIK. Ca³y proces zajmie tylko kilka minut.

- Myœlê, ¿e aplikacja Mój BIK jest przydatna dla wszystkich osób, które ju¿ sp³acaj¹ swoje kredyty i po¿yczki, a jest to 15 milionów Polaków. Oprócz tego nasza aplikacja pomaga chroniæ siê przed wy³udzeniami – tym powinni byæ zainteresowani wszyscy doroœli Polacy – mówi Marcin Gozdek, dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego BIK.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7