Poland

Bielan: Koledzy Tuska mówią, że jego czas minął

- Nie widzê, ¿eby z punktu widzenia naszego obozu próba ponownego wkroczenia do polskiej polityki przez Donalda Tuska by³a jakimœ problemem - mówi europose³ PiS Adam Bielan.

W ubieg³ym tygodniu Donald Tusk w rozmowie z TVN24 zosta³ zapytany, czy planuje wróciæ do polskiej polityki. By³y szef Rady Europejskiej uwa¿a, ¿e jest w nie stale obecny. - Telewizja publiczna dba, aby Polacy o mnie nie zapomnieli - powiedzia³.

- Jeœli chodzi o obecnoœæ innego typu, o jak¹œ moj¹ polityczn¹ aktywnoœæ i polityczn¹ rolê w przysz³oœci, na pewno od tego nie ucieknê. Zrobiê wszystko co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, ¿eby pomóc w zwyciêstwie i przywróceniu normalnoœci i demokracji - zapowiedzia³.

O mo¿liwym powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki mówi³ w rozmowie z radiow¹ Trójk¹ europose³ Adam Bielan. - O roli Tuska, jego pozycji w polskim spo³eczeñstwie, œwiadcz¹ fakty. Bardzo znacz¹cy udzia³ w kampanii europejskiej w 2019 r., kiedy Donald Tusk zjednoczy³ opozycjê i póŸniej dozna³a ona spektakularnej pora¿ki - powiedzia³.

Jego zdaniem koledzy by³ego premiera sami uwa¿aj¹, ¿e czas Donalda Tuska min¹³. - Nie widzê, ¿eby z punktu widzenia naszego obozu próba ponownego wkroczenia do polskiej polityki przez Donalda Tuska by³a jakimœ problemem - stwierdzi³ Bielan.

Europose³ mówi³ równie¿ o rozpoczynaj¹cej siê prezydenturze Joe Bidena. - Politycy maj¹ swoje sympatie, antypatie, pogl¹dy, emocje i s¹dzê, ¿e pierwsze miesi¹ce mog¹ przynieœæ nam kilka bardziej werbalnych spiêæ - ocenia³ przewidywane stanowisko w stosunku do Polski.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7