Poland

Biegi w Oberstdorfie. Norwegowie biją Rosjan

Sporty zimowe

AFP

Bieg na 15 km stylem dowolnym mê¿czyzn by³ ponownie pokazem si³y Norwegii – trzech na podium, piêciu w pierwszej siódemce. Z³oto MŒ zdoby³ Hans Christer Holund.

W mêskiej czêœci rywalizacji w biegach wszystko co wa¿ne sprowadza siê w zasadzie do starcia Norwegów i Rosjan. Wynik jest przes¹dzony, lecz skoro w biegu ³¹czonym 15+15 km Aleksandr Bolszunow jednak da³ odpór pi¹tce Norwegów i efektownie zdoby³ z³oto, to dominatorzy ze Skandynawii mieli powód, by na trasie 15 km ³y¿w¹, Rosjanie nie mieli ju¿ takich powodów radoœci.

By³o ciekawie, bo Bolszunow biegn¹cy z nr 22, czyli doœæ wczeœnie, znów ruszy³ w tempie pocz¹tkowo nieosi¹galnym dla trzech z norweskiej pi¹tki. Prowadzi³ doœæ wyraŸnie, najbli¿ej maj¹c za sob¹ norweskiego debiutanta Haralda Oestberga Amundsena.

Norwegowie mieli jednak kontrolê nad wszystkim, najlepsi: Simen Hegstad Krueger i Hans Christer Holund (srebrny i br¹zowy medalista z biegu ³¹czonego) biegli za rosyjskim liderem PŒ i wiedzieli, kiedy przyspieszyæ. Przyspieszyli mniej wiêcej od po³owy dystansu, zniwelowali kilkanaœcie sekund straty, Holund obj¹³ prowadzenie po pomiarze czasu na 7,6 km przed met¹.

Bolszunowa dopad³ te¿ w koñcu ma³y kryzys, Artiom Malcew i Andriej Mielniczenko te¿ nie byli w stanie dorównaæ norweskim liderom, wiêc kolejnoœæ na mecie: Holund, Krueger i Amundsen nikogo nie zaskoczy³a, tak samo jak uk³ad si³ wedle krajów: najpierw norweska trójka, potem dwóch Rosjan, znów para z Norwegii i wreszcie dwóch Szwedów. Dopiero na koñcu pierwszej dziesi¹tki pojawi³ siê ktoœ z trochê innej sfery: dzielny Brytyjczyk Andrew Musgrave.

W tym biegu startowa³o te¿ trzech polskich biegaczy. Na miarê mo¿liwoœci pobieg³ tylko Dominik Bury. Ze strat¹ niespe³na trzech minut do mistrza œwiata by³ 32. wœród 102 uczestników. Na liœcie startowej by³o 111 nazwisk, ale czterech biegaczy nie ukoñczy³o rywalizacji, piêciu nie stanê³o na starcie – w tej grupie ca³a czwórka z W³och, gdy¿ tê ekipê zaatakowa³ koronawirus.

Klasyfikacja medalowa w pe³ni oddaje norweskie przewagi. S³awna ekspertka stacji TV2 Marit Bjoergen przed mistrzostwami mówi³a o siedmiu z³otych medalach w biegach dla jej rodaczek i rodaków – na 12 konkurencji. Prognoza by³em mistrzyni jest ju¿ bliska spe³nienia – do œrody Norwegia ma 5 zwyciêstw biegowych (plus 3 w kombinacji norweskiej), do rozegrania zosta³y w Oberstdorfie cztery konkurencje: dwie sztafety oraz biegi masowe na 30 km (panie) i 50 km stylem klasycznym.

Bieg na 15 km st. dowolnym mê¿czyzn: 1. H. C. Holund (Norwegia) 33.48,7 min.; 2. S. H. Krueger (Norwegia) +20,2; 3. H. O. Amundsen (Norwegia) +35,6;...32. D. Bury (Polska) +2.42,2; 74. M. Haratyk (Polska) +6.01,8; 82. K. Antolec (Polska) +6.45,5.


Klasyfikacja medalowa: 1. Norwegia 8-7-6 (21); 2. Szwecja 2-2-2 (6); 3. Niemcy 1-2-0 (3); 4. S³owenia 1-1-3 (5); 5. Austria 1-0-2 (3); 6. Rosja 1-0-1 (2); 7. Polska 1-0-0 (1); 8. Finlandia 0-2-0 (2);9. Szwajcaria 0-1-0 (1); 10. Japonia 0-0-1 (1).

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals