Poland

Biedronka zwiększyła zysk mimo pandemii

Handel

Bloomberg

Najwiêkszy sprzedawca potwierdzi³ wstêpne wyniki za ubieg³y rok. W tym firma liczy na o¿ywienie popytu

Biedronka poda³a, ¿e w 2020 r jej przychody wynios³y niemal 13,5 mld euro. To ju¿ 69,8 proc. wyniku jej w³aœciciela czyli portugalskiej grupy Jeronimo Martins. Polska sieæ poprawi³a obroty w stosunku do roku wczeœniejszego o 10,4 proc. - to dynamika liczona w z³otówkach, ta w euro wynios³a 6,7 proc. Najs³abiej wypad³ drugi kwarta³ - wzrost w z³otówkach wyniós³ 8,7 proc., zaœ w euro o 3,4 proc. Nale¿¹ca tak¿e do portugalskiej grupy sieæ drogerii Hebe mia³a w tym okresie dwucyfrowy spadek sprzeda¿y, - 11,8 proc., w z³otych, tak¿e 13,9 proc. spadku w czwartym kwartale. Na koniec 2020 r. Biedronka mia³a 3115 sklepów, rok wczeœniej 3002. Hebe ma ich z kolei 266.

Firma w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. poda³, ¿e jej mar¿a EBITDA wynios³a 1,25 mld euro, 5,7 proc. powy¿ej wyniku z roku wczeœniejszego. Mar¿a wynosi³a 9,3 proc. w stosunku do 9,4 proc. w 2019 r. W 2020 r. firma na inwestycje wyda³a 470 mln euro, z czego 64 proc. przypad³o na Biedronkê czyli 302 mln euro. Rok wczeœniej by³o to 388 mln euro. Planów na 2021 r. nie podano. Firma podaje jednak, ze spoœród rynku na których dzia³a Jeronimo Martiins w 2021 r. w Polsce firma spodziewa siê i¿ w Polsce o¿ywienie popytu bêdzie mia³o najwiêksz¹ skalê.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know