Poland

Biden: Zniesienie restrykcji? Neandertalskie myślenie

Prezydent Joe Biden skrytykowa³ decyzjê gubernatorów Missisipi i Teksasu, którzy zdecydowali o ca³kowitym zniesieniu restrykcji zwi¹zanych z pandemi¹. - To bardzo powa¿ny b³¹d - powiedzia³ prezydent.

Prezydent Joe Biden podczas dzisiejszej rozmowy z dziennikarzami ostro skrytykowa³ decyzjê gubernatorów dwóch amerykañskich stanów.

Gubernator Teksasu Greg Abbott i gubernator Missisipi Tate Reeves zdecydowali o ca³kowitym otwarciu stanów i zniesieniu wszystkich restrykcji og³oszonych w zwi¹zku z pandemi¹, w tym noszenie maseczek.

Biden oceni³, ¿e posuniêcie to jest "bardzo powa¿nym b³êdem", zw³aszcza w kontekœcie wci¹¿ bardzo licznych zaka¿eñ koronawirusem w ca³ych Stanach Zjednoczonych.

Prezydent stwierdzi³, ¿e œwiat stoi obecnie u progu fundamentalnej mo¿liwoœci opanowania pandemii, zw³aszcza dziêki coraz wiêkszej dostêpnoœci szczepionek.

Dlatego zniesienie w takim momencie nakazu noszenia maseczek - które, jak ju¿ udowodniono, maj¹ du¿e znaczenie w ograniczeniu transmisji wirusa - to efekt "myœlenia neandertalskiego".

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless