Poland

Biden zaczyna na Twitterze od zera. Nie przejmie obserwatorów

Joe Biden

AFP

Joe Biden otrzyma³ ju¿ od serwisu spo³ecznoœciowego Twitter oficjalne konto prezydenckie. Prezydent elekt USA nie przejmie jednak obserwatorów swojego poprzednika. Bêdzie „zbiera³” ich od pocz¹tku.

„To oficjalne konto, na którym bêdê opisywaæ moje prezydenckie obowi¹zki” - czytamy we wpisie opublikowanym na koncie @PresElectBiden. 

Jak poinformowa³ za poœrednictwem medium spo³ecznoœciowego prezydent elekt USA, 20 stycznia o godzinie 12:01 konto to zostanie przekszta³cone w oficjalne konto prezydenta Stanów Zjednoczonych (@POTUS). Joe Biden do tego czasu u¿ywaæ bêdzie swojego starego konta, @JoeBiden. W ci¹gu pierwszych szeœciu godzin istnienia nowego prezydenckiego Twittera, Biden zyska³ prawie 400 tys. obserwuj¹cych.

Gdy Donald Trump przejmowa³ Twittera swojego poprzednika Baracka Obamy, "odziedziczy³" po nim oko³o 13 milionów obserwuj¹cych. W przypadku Bidena tak siê jednak nie stanie. Zespó³ prezydenta elekta zosta³ poinformowany o tym, ¿e w serwisie spo³ecznoœciowym „bêdzie musia³ zacz¹æ od zera”. Twitter nie wyjaœni³, dlaczego podjêto tê decyzjê.

9 stycznia Twitter na sta³e zawiesi³ konto prezydenta USA Donalda Trumpa ze wzglêdu na ryzyko dalszego nawo³ywania do przemocy po szturmie na amerykañski Kapitol, do którego dosz³o 6 stycznia. Obserwowa³o go ponad 88 milionów ludzi. Przedstawiciele Twittera poinformowali, ¿e to pierwszy przypadek w historii, gdy zablokowano g³owê pañstwa.

Oficjalne konto prezydenta USA obserwuje obecnie 33,3 mln internautów. Jest to konto, z którego móg³ oficjalnie korzystaæ Trump. Zdecydowa³ jednak, ¿e swoje posty publikowaæ bêdzie na koncie prywatnym, które istnia³o ju¿ wczeœniej. 

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17