Poland

Biden: Wierzę, że osiągniemy odporność zbiorową do końca lata

Prezydent USA Joe Biden

AFP

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedzia³, ¿e wierzy, ¿e „ka¿dy Amerykanin, który wyrazi tak¹ chêæ, otrzyma szczepionkê przeciwko COVID-19 najpóŸniej do wiosny”. Jak zaznaczaj¹ amerykañskie media, jest to najbardziej ambitny cel, o którym dotychczas publicznie mówi³a jego administracja.

Prezydent USA zapowiedzia³, ¿e kraj mo¿e niebawem zwiêkszyæ tempo szczepieñ do 1,5 mln dziennie i osi¹gn¹æ odpornoœæ zbiorow¹ do koñca lata. - Bêdzie to wyzwanie logistyczne, które przewy¿sza wszystko, czego kiedykolwiek próbowaliœmy dokonaæ w tym kraju. Ale myœlê, ¿e mo¿emy to zrobiæ - powiedzia³ Joe Biden. - Jestem pewien, ¿e latem bêdziemy na dobrej drodze do uzyskania odpornoœci stadnej i zwiêkszania dostêpu do szczepionki dla osób, które nie s¹ na pierwszym miejscu na liœcie. Czujê siê dobrze z tym, dok¹d zmierzamy i myœlê, ¿e mo¿emy to zrobiæ - zaznaczy³. Jednoczeœnie przestrzeg³ jednak, ¿e do tego czasu liczba ofiar pandemii mo¿e siêgn¹æ nawet 600 tys.

Przed zaprzysiê¿eniem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Biden obiecywa³, ¿e w ci¹gu pierwszych stu dni swojej prezydentury zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. W ci¹gu ostatniego tygodnia jego urzêdowania udawa³o siê szczepiæ ok. milion osób dziennie.

Do niedzieli w kraju podano 21,85 mln dawek szczepionek. 5,6 proc. ludnoœci otrzyma³o natomiast co najmniej jedn¹ dawkê preparatu.

Od pocz¹tku pandemii w USA w zwi¹zku z infekcj¹ koronawirusem zmar³o ponad 430 tys. osób.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances