Poland

Biden rozmawiał z Merkel. Zapowiedź wzmocnienia współpracy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent USA Joe Biden zgodzili siê w poniedzia³ek podczas rozmowy telefonicznej, ¿e pandemii COVID-19 i innym globalnym wyzwaniom mo¿na stawiæ czo³a tylko poprzez œciœlejsz¹ wspó³pracê - poinformowa³ rzecznik rz¹du w Berlinie.

Stosunki transatlantyckie uleg³y gwa³townemu pogorszeniu pod rz¹dami by³ego prezydenta Donalda Trumpa, który wielokrotnie atakowa³ Niemcy m.in. za stosunkowo niskie wydatki na obronê w ramach NATO.

Po burzliwych spotkaniach z Trumpem podczas szczytu G7 i NATO, Merkel powiedzia³a, ¿e Europa nie mo¿e ju¿ ca³kowicie polegaæ na swoich sojusznikach i ¿e kontynent musi staæ siê bardziej niezale¿ny.

W poniedzia³ek kanclerz Niemiec odby³a pierwsz¹ rozmowê telefoniczn¹ z prezydentem Joe Bidenem. Rzecznik rz¹du Niemiec Steffen Seibert przekaza³, ¿e pogratulowa³a prezydentowi inauguracji.

- Zadeklarowa³a gotowoœæ Niemiec do wziêcia na siebie odpowiedzialnoœci w rozwi¹zywaniu miêdzynarodowych problemów wspólnie ze swoimi europejskimi i transatlantyckimi partnerami - powiedzia³ Seibert.

Merkel i Biden zgodzili siê, ¿e konieczne s¹ wiêksze miêdzynarodowe wysi³ki, by poradziæ sobie z pandemi¹ koronawirusa. - W tym kontekœcie kanclerz z zadowoleniem przyjê³a powrót Stanów Zjednoczonych do Œwiatowej Organizacji Zdrowia - doda³ Seibert.

Przywódcy rozmawiali te¿ o kwestiach polityki zagranicznej, zw³aszcza zwi¹zanych z Afganistanem i Iranem, a tak¿e dyskutowali o handlu i polityce klimatycznej - poinformowa³ rzecznik.

Merkel z zadowoleniem przyjê³a decyzjê Bidena o powrocie Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego i zaprosi³a go do z³o¿enia wizyty w Niemczech, jak tylko pozwoli na to pandemia - doda³.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December