Poland

Biden od razu po zaprzysiężeniu ma przywrócić USA do WHO

Joe Biden

AFP

W ramach swoich pierwszych decyzji, po oficjalnym objêciu urzêdu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Biden ma m.in. zdecydowaæ o powrocie USA do Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Biden jeszcze w dzieñ zaprzysiê¿enia ma poleciæ rz¹dowi ponowne do³¹czenie Stanów Zjednoczonych do Œwiatowej Organizacji Zdrowia. O zakoñczeniu wspó³pracy z WHO zdecydowa³ na pocz¹tku Donald Trump, zarzucaj¹c organizacji niekompetencjê i uleganie chiñskim wp³ywom, w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa.

Co wiêcej, Jeff Zients, koordynator Bia³ego Domu ds. walki z pandemi¹ og³osi³, ¿e dr Anthony Fauci wyg³osi w czwartek przemówienie do WHO jako szef delegacji USA. Fauci, czo³owy ekspert rz¹du ds. chorób zakaŸnych, wyjaœni, w jaki sposób administracja Bidena zamierza wspó³pracowaæ z WHO nad reformami, wspieraj¹c walkê z koronawirusem.

Biden ma te¿ wprowadziæ nakaz stosowania masek i utrzymywania dystansu spo³ecznego we wszystkich budynkach federalnych, na terenach federalnych oraz przez pracowników federalnych - informuje agencja Associated Press, podkreœlaj¹c, ¿e „konsekwentne u¿ywanie masek to praktyka, któr¹ nauka okaza³a siê skuteczna w zapobieganiu rozprzestrzenianiu siê koronawirusa, zw³aszcza gdy trudno jest zachowaæ dystans spo³eczny”.

Nowy prezydent ma tez wezwaæ wszystkich Amerykanów do noszenia masek ochronnych przez pierwsze 100 dni jego prezydentury. Ju¿ wczeœniej Biden zapowiedzia³, ¿e jego celem jest zaszczepienie w tym okresie 100 milionów Amerykanów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7