Poland

Biden: Nakażę noszenie masek. Chodzi o 100 dni

Prezydent-elekt Joe Biden w rozmowie z CNN zapowiedzia³, ¿e w pierwszym dniu po swoim zaprzysiê¿eniu zaapeluje do Amerykanów o 100 dni noszenia masek.

Biden zapowiedzia³ te¿, ¿e bêdzie chcia³ wspó³pracowaæ z Anthonym Faucim, g³ównym amerykañskim epidemiologiem, dyrektorem Instytutu Alergii i Chorób ZakaŸnych. Fauci mia³ ju¿ rozmawiaæ z Bidenem i jego wspó³pracownikami, którzy maj¹ zaj¹æ siê walk¹ z epidemi¹ w USA.

- Poprosi³em go, by nadal pe³ni³ tê sam¹ rolê, jak¹ pe³ni³ za kadencji kilku poprzednich prezydentów USA i poprosi³em go, aby by³ moim g³ównym doradc¹ ds. medycznych oraz czêœci¹ mojego zespo³u ds. walki z COVID - oœwiadczy³ Biden.

Biden zapowiedzia³ te¿, ¿e zaszczepi siê przeciwko COVID-19, jeœli Fauci oœwiadczy, ¿e szczepienie takie jest bezpieczne. Doda³, ¿e chêtnie zaszczepi siê publicznie.

- Jest wa¿ne, by przekazaæ Amerykanom, ¿e to (szczepienie na COVID-19) jest bezpieczne, ¿e bezpiecznie jest to zrobiæ - podkreœli³ prezydent-elekt.

Biden powiedzia³ te¿, ¿e po objêciu urzêdu prezydenta wyda rozporz¹dzenie nakazuj¹ce Amerykanom noszenie masek w budynkach administracji federalnej i w œrodkach transportu miêdzystanowego - samolotach, poci¹gach i autobusach.

- Poproszê spo³eczeñstwo o 100 dni noszenia masek. Nie na zawsze, przez 100 dni - podkreœli³.

Zaprzysiê¿enie Bidena na prezydenta odbêdzie siê 20 stycznia. Formalnie jego wyboru na prezydenta dokona Kolegium Elektorów, w którym Biden, w wyborach z 3 listopada, zapewni³ sobie wiêkszoœæ - 306 g³osów.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season