Poland

Biden: Mam nadzieję, że za rok wrócimy do normalności

Joe Biden wyrazi³ przekonanie, ¿e USA bêd¹ dysponowaæ liczb¹ szczepionek pozwalaj¹cych na wyszczepienie wszystkich doros³ych mieszkañców kraju do maja.

To efekt porozumienia miêdzy koncernem Johnson&Johnson, producentem szczepionki na COVID-19 dopuszczonej w³aœnie do u¿ycia w USA, a koncernem Merck&Co, które ma umo¿liwiæ przyspieszenie dostarczenia w³adzom USA 100 mln dawek szczepionki na COVID-19.

- Jedn¹ z rzeczy, których dowiedzia³em siê obejmuj¹c urz¹d, by³o to, ¿e Johnson&Johnson odstaje w wytwarzaniu i produkcji - powiedzia³ Biden. - Wiêc moja ekipa pracowa³a ciê¿ko, by przyspieszyæ ich wysi³ki - doda³.

Prezydent USA poinformowa³, ¿e jego administracja skorzysta³a z Ustawy o Produkcji na rzecz Obronnoœci (Defense Production Act), aby wyposa¿yæ dwa zak³ady Merck&Co w sprzêt, który pozwoli na rozpoczêcie wytwarzania w nich szczepionek Johnson&Johnson.

Biden doda³, ¿e zak³ady ju¿ produkuj¹ce szczepionkê Johnson&Johnson maj¹ od teraz wytwarzaæ j¹ 24 godziny na dobê przez 7 dni w tygodniu.

Prezydent USA wyrazi³ nadziejê, ¿e "o tej samej porze za rok" USA wróc¹ do normalnoœci.

- To zale¿y od tego, czy ludzie nadal bêd¹ zachowywaæ siê m¹drze i rozumieæ, ¿e wci¹¿ mo¿emy ponieœæ znacz¹ce straty - zaznaczy³.

Football news:

Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought
The decision on Euro 2020 will be made on Friday. Three cities can exclude
Players will not be able to participate in the Euro and the World Cup if they play in the Super League. UEFA President confirmed