Poland

Biden: Chciałbym, by Trump był na moim zaprzysiężeniu

Joe Biden, prezydent-elekt USA, powiedzia³ w rozmowie z CNN, ¿e jest wa¿ne, aby prezydent Donald Trump uczestniczy³ w jego zaprzysiê¿eniu.

- To jego decyzja - powiedzia³ Biden w CNN mówi¹c o ewentualnej obecnoœci Trumpa na jego zaprzysiê¿eniu.

- To ca³kowicie jego decyzja. To nie bêdzie mia³o osobistych konsekwencji dla mnie, ale - s¹dzê - ¿e bêdzie mia³o konsekwencje dla kraju - doda³ prezydent-elekt.

Biden ubolewa³ te¿ nad tym, ¿e Trump nadal nie chce przyznaæ jednoznacznie, ¿e przegra³ wybory. - Takie sytuacje zdarzaj¹ siê w dyktaturach - mówi³.

Polityk doda³, ¿e obecnoœæ Trumpa na jego zaprzysiê¿eniu da³aby przyk³ad innym pañstwom, jak powinien wygl¹daæ proces przekazywania w³adzy w demokracji.

Football news:

Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world