Poland

Biatlon. Rosyjska szkoła pracy

Sporty zimowe

Monika Hojnisz-Starêga

Monika Hojnisz-Starêga to nasz g³ówny biatlonowy atut

MATTHIAS BALK/DPA

Polskie biatlonistki drugi sezon pod dowództwem mistrza olimpijskiego Michaela Greisa zaczê³y od falstartu w Kontiolahti, ale ma byæ du¿o lepiej.

Ka¿da z podopiecznych Greisa zrobi³a w tym czasie postêp i wszystkie zgodnie powtarza³y, ¿e nigdy nie pracowa³y tak ciê¿ko. Najwy¿ej wzlecia³a Monika Hojnisz-Starêga, która podczas mistrzostw œwiata by³a czwarta. Szczyt formy na najwa¿niejszy start sezonu przygotowa³y te¿ kole¿anki, sztafeta zajê³a w Anterselvie siódme miejsce.

– Imponuje mi zaanga¿owanie dziewczyn. Ciê¿ko haruj¹ i s³uchaj¹ siê na treningu. To styl rosyjski. Taki, w którym szkoleniowiec dok³adnie mówi, co sportowiec musi robiæ, a ten bez pytania realizuje plan – opowiada Niemiec w rozmowie z „Rzeczpospolit¹”.

Problemów jednak nie brakuje. Kinga ¯uk jest mistrzyni¹ œwiata juniorek, ale to Marketa Dawidowa, z któr¹ Polka wygrywa³a, sta³a ju¿ siedem razy na podium zawodów PŒ. Kinga Zbylut jest nierówna, Hojnisz-Starêga pracuje nad tempem strzelania.

Greis wci¹¿ szuka czwartej zawodniczki do dru¿yny, bo choæ 41-latka Magdalena Gwizdoñ wydaje siê niezniszczalna, to metryki nie oszuka.

Widok na Duszniki

Polki przygotowania do sezonu rozpoczê³y w Dusznikach, dziêki czemu Greis mia³ pod skrzyd³ami osiem zawodniczek. Szersza kadra by³a jednym z warunków, jakie postawi³ federacji przed podpisaniem nowego kontraktu. Na zawody PŒ do Kontiolahti pojecha³y 22-letnia debiutantka Natalia Tomaszewska i rok m³odsza Joanna Jakie³a.

Polki zaczê³y zimê s³abo, bo wolno biega³y. Najlepszy wynik to 31. miejsce Hojnisz-Starêgi w sprincie. Dobrze, ¿e na koniec pandemicznego sezonu organizatorzy odejm¹ od wyniku ka¿dej zawodniczki w klasyfikacji generalnej PŒ nie dwa, ale cztery najs³absze rezultaty. Falstart byæ mo¿e nie bêdzie wiêc mia³ konsekwencji.

– Sezon jest d³ugi i na pewno nie bêdzie tak, ¿e ka¿da zawodniczka weŸmie udzia³ we wszystkich zawodach. Chcemy awansowaæ do dziesi¹tki Pucharu Narodów, a jedn¹ z najwa¿niejszych imprez bêd¹ mistrzostwa Europy w Dusznikach. Wyst¹pimy tam w najmocniejszym sk³adzie. To nie tylko start przed w³asn¹ publicznoœci¹, ale tak¿e walka o stypendia – wyjaœnia Greis.

Hojnisz-Starêga marzy o medalach i wysokim miejscu w PŒ. – Cel na klasyfikacjê generaln¹ to miejsce w „dyszce" – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolit¹".

Kobiec¹ stawkê po zakoñczeniu sezonu osieroci³a œwietna Finka Kaisa Makarainen, która zakoñczy³a karierê. Faworytk¹ PŒ jest Dorothea Wierer. W³oszka wygra³a w Kontiolahti bieg indywidualny, s³abiej posz³o jej w sprincie. Sensacyjn¹ formê pokaza³y Szwedki. Liderk¹ klasyfikacji generalnej PŒ po wygraniu niedzielnego sprintu zosta³a Hanna Oeberg.

Dzieñ po koñcu œwiata

Panowie wchodz¹ w now¹ erê, bo karierê zakoñczy³ Martin Fourcade. Francuzi zaczêli pierwszy sezon po koñcu œwiata, ale s¹ przekonani, ¿e jeden z najwybitniejszych biatlonistów w dziejach ma nastêpców. Cztery medale z ostatnich MŒ przywióz³ Emilien Jacquelin, a trzeci w PŒ by³ Quentin Fillon Maillet. Francuzów w Kontiolahti na podium jednak nie by³o.

Norwega Johannesa Boe, który zgarn¹³ dwie ostatnie kryszta³owe kule, zaskoczy³ rodak Sturla Holm Laegreid. 23-latek z Gielo, który studiuje i uwielbia graæ na gitarze, wygra³ bieg indywidualny, a starszy kolega oznajmi³, ¿e to ¿adna niespodzianka, bo m³odzian jest dziœ najlepszym strzelcem. Boe koszulkê lidera odzyska³ po sprincie. Mo¿liwe, ¿e zachowa j¹ do koñca sezonu.

Polacy ambicje maj¹ skromne, skoro w poprzednim sezonie do najlepszej czterdziestki pucharowych zawodów dobili siê tylko piêæ razy. Kadrê panów poprowadzi Anders Bartli, który zast¹pi³ Adama Ko³odziejczyka.

– Cel nadrzêdny to kwalifikacja do igrzysk. Chcia³bym te¿, aby chocia¿ w jednym biegu nasza sztafeta znalaz³a siê w czo³owej dziesi¹tce – przekonuje Norweg, ale po pierwszym weekendzie jego podopieczni nie maj¹ siê czym chwaliæ.

Pandemiczny sezon bêdzie skomplikowany. Francuski „Nordic Magazine" poinformowa³, ¿e Miêdzynarodowa Unia Biatlonu (IBU) przeg³osowa³a bud¿et z 2,8-milionow¹ strat¹. Puchar Œwiata nie odwiedzi Ostersund, Annency ani Ruhpolding, dwukrotnie biatlonistów ugoszcz¹ za to Kontiolahti, Hochfilzen, Nove Mesto i Oberhof. Kibice w ci¹gu dziesiêciu weekendów obejrz¹ 68 wyœcigów. Szczytem bêd¹ mistrzostwa œwiata, które od 10 do 21 lutego odbêd¹ siê w Pokljuce.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault