Poland

Biały Dom nałożył sankcje na trzy rosyjskie firmy

Donald Trump

AFP

Stany Zjednoczone na³o¿y³y sankcje na trzy rosyjskie firmy. To uderzenie w bran¿ê lotnicz¹, kosmiczn¹ i zbrojeniow¹ Rosji.

Departamentu Stanu poinformowa³ we wtorek, ¿e czarna lista rosyjskich firm objêtych sankcjami powiêkszy³a siê o trzy kolejne. Chodzi o spó³ki: „Awiazapczast", „Elekon" i Nilco Group.

Ograniczenia dotycz¹ce tych firm wprowadzone zosta³y na mocy rozdzia³u 3 Ustawy o nierozprzestrzenianiu broni dla Iranu, Korei Pó³nocnej i Syrii. I wesz³y w ¿ycie 6 listopada tego roku.

Sankcje zabraniaj¹ jakiejkolwiek agencji rz¹dowej USA kontaktów z tymi firmami. A tak¿e zakazuj¹ udzielania licencji na zakup przez te firmy towarów objêtych amerykañsk¹ kontrol¹ eksportow¹.

Choæ nazwy firm nic nam nie mówi¹, to Amerykanie dok³adnie wiedzieli, gdzie uderzyæ. „Awiazapczast" to g³ówny dostawca czêœci zamiennych z zagranicy dla rosyjskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego. Przy czym du¿o czêœci firma importuje z USA.

„Elekon" produkuje urz¹dzenia i z³¹cza telemetryczne szeroko stosowane we wszelkiego rodzaju rosyjskim sprzêcie wojskowym i cywilnym w tym kosmicznym - w rakietach noœnych Sojuz, Proton, Zenit; miêdzykontynentalnych pociskach balistycznych: SS-19, SS-20, Topol-M i ich wyrzutniach; w statkach-satelitach: „Wostok", „Woskhod", „Sojuz", „Kosmos", „Lightning", „Ekran", „Rainbow" i inne; na stacjach orbitalnych Salut, Mir, i Miêdzynarodowej Stacji Kosmicznej; miêdzyplanetarnych ³azikach „£una", „Mars", „Wenus". A tak¿e w wojskowych i cywilnych samolotach, helikopterach, statkach i ³odziach podwodnych, czo³gach, radarach i systemach ³¹cznoœci satelitarnej i nawigacji. Produkty s¹ eksportowane do kilkudziesiêciu krajów na ca³ym œwiecie, ale do ich wyprodukowania Rosjanie potrzebuj¹ czêœci z importu, w tym z USA.

Moskiewska Nilco Group to firma handluj¹ca z Iranem. Prowadzi tak import towarów irañskich jak i eksport rosyjskich do Iranu. Co to jest konkretnie, nie wiadomo, bo firma jest ma³o przejrzysta. Amerykanie mog¹ podejrzewaæ, ¿e firma poœredniczy m.in. w handlu broni¹ z Iranem.

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club