Poland

Białoruskie i ukraińskie wyzwanie dla Brukseli

Koronawirus SARS-CoV-2

AFP

W porównaniu z Izraelem czy Wielk¹ Brytani¹ program szczepieñ w Polsce wydaje siê powolny i szwankuj¹cy. Ale na tle sytuacji za wschodni¹ granic¹ wygl¹da zupe³nie inaczej.

Na Ukrainie ten proces w ogóle jeszcze nie ruszy³, nie zaczêto nawet szczepiæ walcz¹cych z pandemi¹ medyków. A re¿im Aleksandra £ukaszenki, w odró¿nieniu od w³adz w Kijowie, nawet siê nie stara o wsparcie miêdzynarodowych instytucji.

Opozycja wyci¹ga rêkê

Przebywaj¹ca na Litwie liderka opozycji demokratycznej Swiat³ana Cichanouska rozmawia z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie ogólnokrajowej wakcynacji Bia³orusinów. W sprawie finansowania tego ambitnego projektu sztab opozycjonistki kontaktuje siê z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. By pieni¹dze nie trafia³y bezpoœrednio do w³adz w Miñsku, poœredniczyæ w tym mia³by Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. G³ówna rywalka £ukaszenki w ten sposób wyci¹ga rêkê do re¿imu, ale te¿ ryzykuje. Przecie¿ z powodu represji i sfa³szowanych wyborów 9 sierpnia od miesiêcy walczy o izolacjê i nieuznawanie re¿imu na œwiecie. A gdyby Unia zgodzi³a siê na jej propozycjê, musia³aby wyst¹piæ o zgodê do w³adz w Miñsku, a co za tym idzie – podpisaæ odpowiednie porozumienie z re¿imem £ukaszenki, którego nie uznaje.

– To sprawa, w której powinniœmy od³o¿yæ spór polityczny na bok i wspólne pomyœleæ o zdrowiu Bia³orusinów. Ale je¿eli re¿im siê na to nie zgodzi, w³adze po raz kolejny poka¿¹ swoj¹ prawdziw¹ twarz – mówi „Rzeczpospolitej" Franak Wiaczorka, doradca Cichanouskiej ds. miêdzynarodowych. – Cichanouska walczy o zarejestrowane w UE szczepionki dla 6 mln Bia³orusinów. Bo program szczepieñ rosyjskim preparatem poniós³ klêskê – twierdzi i przekonuje, ¿e temat gor¹co popieraj¹ pañstwa ba³tyckie i „niektóre inne".

O miejsce w kolejce do szczepieñ walczy³ ostatnio bia³oruski bloger Jewgienij Lipkowicz. Ma problemy zdrowotne, wiêc zadzwoni³ do resortu zdrowia, ale w odpowiedzi na to us³ysza³, ¿e szeregowych mieszkañców nie szczepi¹ i nie potrafi¹ nawet powiedzieæ, kiedy to nast¹pi. W³adze zaœ twierdz¹, ¿e w drugiej po³owie stycznia zacznie siê szczepienie medyków i ¿e „do koñca wiosny" planuj¹ zaszczepiæ 1,2 mln obywateli. Wczeœniej £ukaszenko obieca³, ¿e jego rodacy bêd¹ mieli wybór ró¿nych szczepionek. Ale w konsekwencji skupi³ siê wy³¹cznie na rosyjskim Sputniku V, Miñsk nawet zrezygnowa³ z pomocy miêdzynarodowego programu COVAX (WHO), który ma zapewniæ niemal 2 mld dawek szczepionki dla biedniejszych krajów. Zreszt¹ £ukaszenko nie œpieszy siê szczepiæ, a jego 16-letni syn Miko³aj niedawno oœwiadczy³, ¿e w ogóle „nie zamierza".

Nad Dnieprem chiñska

W³adze w Kijowie twierdz¹, ¿e Ukraina od maja prowadzi rozmowy ze œwiatowymi producentami szczepionek, ale uda³o siê podpisaæ porozumienia jedynie z chiñskim producentem Sinovac Biotech. Nad Dniepr ma dostarczyæ niemal 1,9 mln dawek preparatu, ale nie wiadomo kiedy. Chiñska szczepionka znajduje siê na ostatnim, trzecim, etapie testów.

Wygl¹da na to, ¿e Kijów nie ma wyjœcia i siêga po to, co jest dostêpne, oprócz rosyjskiej szczepionki, która sta³a siê na Ukrainie czêœci¹ propagandy Kremla (poprzez szczepienia na Krymie i w okupowanej czêœci Donbasu). Ale tamtejsza opozycja nie pozostawia na rz¹dz¹cych suchej nitki.

– W³adze ukraiñskie nie zda³y egzaminu w warunkach pandemii. Nie prowadzono nale¿ytych rozmów z producentami szczepionek, które zas³uguj¹ na zaufanie. Z przeprowadzonych niedawno w Brazylii badañ wynika, skutecznoœæ chiñskiej szczepionki wynosi zaledwie 50 proc. Sytuacja wiêc jest katastrofalna – mówi „Rzeczpospolitej" Myko³a Knia¿ycki, deputowany Rady Najwy¿szej Ukrainy z opozycyjnej frakcji Europejska Solidarnoœæ. – Wa¿ne jest te¿, aby nie naraziæ porozumienia o ruchu bezwizowym z UE i nie dopuœciæ do sytuacji, gdy Ukraiñcy nie bêd¹ mogli pojechaæ do Unii, bo nie bêd¹ mogli siê zaszczepiæ we w³asnym kraju. Pomoc Brukseli w kwestii dostêpu do szczepionki jest potrzebna, ale te¿ potrzebujemy kontroli unijnych instytucji nad procesem szczepieñ w naszym kraju – dodaje.

Ukraiñski rz¹d zwróci³ siê niedawno z proœb¹ o pomoc do Brukseli, odpowiedni¹ proœbê premier Ukrainy Denys Szmyhal nades³a³ te¿ do rz¹du w Warszawie. Ale tam, jak wynika z naszych informacji, nie potrafi¹ okreœliæ nawet odleg³ej perspektywy ewentualnej pomocy dla Kijowa. W Kijowie licz¹, ¿e 20 proc. Ukraiñców otrzyma szczepionkê zachodnich producentów w ramach programu COVAX, nie wiedz¹, kiedy dok³adnie otrzymaj¹ pierwsz¹ dostawê.

– Jak na razie nie ma co do tego programu w³o¿yæ. Nie ma potrzebnej iloœci szczepionek na rynku – mówi „Rzeczpospolitej" dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19. – Obawiam siê, ¿e dopóki nie pojawi siê wiêcej zarejestrowanych szczepionek, wiele krajów bêdzie musia³o czekaæ. Na razie szczepienia siê rozpoczê³y w 50 spoœród 194 pañstw na œwiecie – konkluduje.

Football news:

Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half