Poland

Białoruski odpis obciąży wyniki Getin Holdingu

Zarz¹d Getin Holdingu otrzyma³ wycenê sporz¹dzon¹ na swoje zlecenie i zdecydowa³ o dokonaniu odpisu z tytu³u utraty wartoœci inwestycji w spó³kê Idea Bank Bia³oruœ. Obci¹¿y to jednostkowy wynik oraz kapita³y w³asne Getin Holdingu na koniec 2020 r. kwot¹ 87,8 mln z³ oraz wynik skonsolidowany i skonsolidowane kapita³y w³asne kwot¹ 26,4 mln z³. Dane te bêd¹ jeszcze audytowane i mog¹ ulec zmianie – zastrze¿ono. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie s¹ wartoœciami brutto.

Na koniec wrzeœnia 2020 r. Getin Holding mia³ 890 mln z³ kapita³ów w³asnych, z czego 165 mln z³ przypada³o na polski Idea Bank, który z koñcem 2020 r. zosta³ przymusowo zrestrukturyzowany i przejêty przez Pekao, a jego akcje zosta³y umorzone.

Kilka dni temu Getin Holding poinformowa³, ¿e zawar³ z Minsk Transit Bank warunkow¹ umowê sprzeda¿y wszystkich akcji Idea Bank Bia³oruœ za 71,3 mln z³. Warunkami przeprowadzenia transakcji jest uzyskanie przez MTB zgody w³aœciwego bia³oruskiego organu antymonopolowego, a tak¿e zapewnienie przez sprzedaj¹cych zbycia przez Idea Bank Bia³oruœ posiadanego udzia³u w Idea Finance z Miñska. Getin Holding liczy, ¿e zawarcie umowy nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 2 kwietnia 2021 r.

Idea Bank Bia³oruœ prowadzi dzia³alnoœæ w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoj¹ dzia³alnoœæ na oferowaniu produktów i us³ug dla osób fizycznych. Na koniec wrzeœnia 2020 r. suma bilansowa Idea Bank Bia³oruœ wynosi³a prawie 730 mln z³, kapita³y w³asne to 130 mln z³.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)