Poland

Białoruski handel stracił nie tylko na pandemii

Handel

AdobeStock

Blisko po³owa handlu Bia³orusi ze œwiatem stanowi handel z Rosj¹. Jednak rok miniony by³ tutaj wyj¹tkowy.

Obroty handlowe z Rosj¹ zmniejszy³y siê o ponad 17 proc. A import a¿ o jedn¹ czwart¹, co by³o konsekwencj¹ poszukiwania przez bia³oruski re¿im nowych dostawców ropy, co z kolei mia³o zmusiæ Moskwê do ustêpstw cenowych. Ustêpstwa Miñsk siê nie doczeka³, a za ropê z Norwegii przep³aci³. Po kilku miesi¹cach okaza³o siê, ¿e tañszego surowca ni¿ u s¹siada Miñsk nigdzie nie dostanie.

Obroty handlowe z Rosj¹ w 2020 roku wynios³y 29,52 mld dol., czyli 17,3 proc. mniej ni¿ w 2019 roku, eksport - 13,13 mld dol. (-4%), import - 16,4 mld dol. (-25,6 proc.). Saldo pozosta³o wiêcej wysoko ujemne (-3 ,1 mld dol.).

Obroty z krajami Unii te¿ by³y ni¿sze. Spad³y jednak mniej ni¿ z Rosj¹, bo o 9,2 proc. do blisko 12 mld dol., wynika z danych urzêdu statystycznego Belstat cytowanych przez portal naviny.online.

Eksport bia³oruskich towarów do Unii zmniejszy³ siê o 11 proc. do 5,5 mld dolarów i tutaj jak co roku królowa³y produkty naftowe i nawozy. Import zmniejszy³ siê o 8,3 proc. do 6,5 mld dol. Ujemne saldo w handlu z Uni¹ by³ trzykrotnie mniejsze ni¿ z Rosj¹. 

Polska by³a drugim po Niemczech unijnym partnerem handlowym Bia³orusi. Wzajemny handel zmniejszy³ siê o 5,1 proc. do 2,5 mld dol. Eksport bia³oruskich towarów na nasz rynek wyniós³ 1,25 mld dol. (-3,2%), import - 1, 29 mld dol. (-6,8 proc).

G³ównymi partnerami handlowymi Bia³orusi w 2020 roku byli: Rosja - 47,9 proc. wszystkich obrotów, Ukraina - 7,4 proc.; Chiny - 7,3 proc.; Niemcy - 4,3 proc.; Polska - 4 proc.; Litwa - 2,2 proc.; Holandia - 1,7 proc.; Wielka Brytania - 1,6 proc.; Kazachstan - 1,4 proc.; W³ochy - 1,3 proc.; USA, Turcja i Brazylia - po 1,2 proc.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies